A PTE Operatív Stáb védelmi intézkedései 2021. 05. 12-től az oktatással, a vizsgázással és a felvételivel kapcsolatban

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák  szükséges védelmi intézkedéseinek minimum feltételei  (Járványügyi higiénés ajánlások)
 


A 3/2021. számú rektori utasítás 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a személyes jelenlét mellett szervezhető oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák esetén a szükséges védelmi intézkedések minimum feltételeit a PTE Operatív Stáb az alábbiak szerint határozza meg.
 
Általános intézménylátogatási szabályok


1.1. A Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjére vonatkozó rektori és kancellári utasítás értelmében az Egyetem épületeit kizárólag az az egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.
1.2. Az Egyetem területén 1,5 méter védőtávolság betartása és a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk (továbbiakban: maszk) viselése kötelező.
 
A személyes jelenléthez kötött oktatással kapcsolatos általános szabályok
 
2.1. A jelenléti oktatást (szakmai gyakorlatot, gyakorlati képzést) úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.
2.2. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a felsőoktatási intézmények egészségügyi válsághelyzetben történő működésére vonatkozó eljárásrendben előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. Amennyiben jelenléttel történik az oktatás, a termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
2.3. A maszk használata mind az oktatók, mind a hallgatók vonatkozásában minden esetben kötelező.
2.4. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Klímahasználat mellett is kötelező biztosítani óránként legalább 10 perc szellőztetést. Ventilátorok, hordozható légtisztító berendezések, párásítók használata tilos. A használatban lévő klímaberendezések tekintetében biztosítani kell legalább egy nyári fertőtlenítő ciklust.
Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
 
3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra a rendkívüli higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. Az orr-száj maszk használata minden esetben kötelező.
3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz- és munkavédelmi, adatvédelmi és kórházhigiénés oktatás) kivitelezése online formában valósul meg.
3.3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot.
3.4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A legalább 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
3.5. A gyakorlat során az eszközöket (ideértve a demonstrációs és informatikai eszközöket is) a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy az eszköz fertőtlenítésére a gyártó által előírt virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
3.6. Egyes gyakorlati területeken, különösen az orvos-, egészségtudományi képzésekben a felsőoktatási intézmény további előírásokat vezethet be.
3.7. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
 
Klinikai Központban történő gyakorlatokon való részvételre vonatkozó szabályok  
 
4.1. A Klinikai Központban sajátos óvintézkedések betartása szükséges, ezért a klinikai gyakorlaton résztvevő valamennyi hallgató/tanuló számára  függetlenül az állampolgárságtól  a gyakorlatot megkezdeni csak negatív COVID-19 teszt eredménnyel lehetséges. A negatív teszt eredményének bizonyítására az alábbi módon nyílik lehetőség:
a)     COVID-19 védőoltás felvételének igazolása, vagy
b)     azon hallgatók, akik a védőoltás első adagját sem vették fel, kötelesek 2 naponta a napi gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan SARS CoV-2 antigén alapú gyorsteszt szűrésen részt venni.
4.2. Akinek COVID-19 Covid fertőzésre utaló klinikai tünetei vannak, a gyakorlaton nem vehet részt. Ha ennek jeleit a gyakorlatvezető észleli, haladéktalanul intézkedik a gyakorlat megszakításáról és a szükséges szakmai segítség nyújtásáról.
4.3. A szűrővizsgálat a Klinikai Központ szervezeti egységeiben a dolgozói szűrés kivitelezésének megfelelően a helyben szokásos módon történik.
4.4.  A gyakorlat ideje alatt a Klinikai Központ betegellátó egységeinek egész területén kötelező a maszk viselése. A gyakorlatok ideje alatt, a gyakorlaton részt vevő tanulókra/hallgatókra is a Klinikai Központ egészségügyi dolgozóira vonatkozó higiénés rendszabályok, valamint az egyéni védőeszköz viselését szabályozó előírások érvényesek. A gyakorlatvezető feladata, hogy a gyakorlat ideje alatt a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.
4.5. A tanulók/hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő tanulói/hallgatói létszámot. A tanulók/hallgatók gyakorlati beosztását reggel 6:00 és este 22:00 óra közötti időszakra kell elkészíteni, ezáltal is csökkentve az egy osztályon, egy adott időszakban jelen lévő tanulói/hallgatói létszámot.
4.6. Javasolt a gyakorlati oktatás során a demonstrációs teremben, illetve skill-laborban történő oktatások arányának növelése.
A személyes jelenléthez kötött vizsgáztatással kapcsolatos általános szabályok
 
5.1. A vizsgáztatás napját, a vizsgáztatással érintett területet, a vizsgára várható létszámot a vizsgáztató szervezeti egység illetékes képviselője jelöli ki.
5.2. Az egyéni védőeszközt (maszk) az oktatók, tanárok, vizsgázó hallgatók, adminisztratív közreműködők, kari segítők számára az Egyetem központilag biztosítja az Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság (továbbiakban: ÜBI) illetékes munkatársai közreműködésével.
5.3. A személyes jelenléthez kötött vizsgát szervező szervezeti egység jelzi az ÜBI részére a záróvizsgák és a további, itt nem említett, de személyes jelenlétet igénylő vizsgák esetében a konkrét igényeket a vizsgáztatás napját legkésőbb 5 munkanappal megelőzően.
5.4. Az általános védőeszközön felüli, jelen eljárásrendben megfogalmazott központi feladatokat meghaladó, a vizsgáztató/gyakorlati képzést végző szervezeti egység vezetője által saját hatáskörben megelőzési célból szükségesnek ítélt további igény (testhőmérséklet mérés, további fertőtlenítőszer, szükség esetén kesztyű) ellátását az adott szervezeti egység közvetlenül biztosítja.
5.5. A vizsgákon/gyakorlati képzéseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt. A vizsgára/gyakorlati képzésre bocsátás feltételeinek ellenőrzését (egészségi állapot, stb.) az adott szervezeti egység saját hatáskörben látja el.
5.6. A vizsga alkalmával minimum 1,5 méteres távolság betartása szükséges, mind a hallgatók, mind az oktatók között.
5.7. Írásbeli vizsgánál a vizsgázók létszáma a terem méretével összhangban úgy kerüljön megállapításra, hogy a vizsgázók között 1,5 méter távolság biztosítva legyen minden irányban.
5.8. A szóbeli vizsgák alkalmával a vizsgáztató oktatón, illetve a vizsgabizottság tagjain kívül maximum két fő vizsgázó tartózkodhat.
5.9. A vizsga során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait.
5.10. Nem engedélyezett a tárgyak egymás közötti átadása (pl. szótár, könyv, térkép). A segédeszközök meglétéről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Amennyiben ez nem megoldható a segédeszközök számát a vizsgázók számához kell igazítani. Ugyanazon segédeszköz 24 óra múlva újra használható.
5.11. A folyamatos vagy gyakori szellőztetés biztosítása a vizsgahelyiségben, abban a helyiségében (pl. folyosón) ahol a hallgatók vizsgára várakoznak, lehetőség szerint a vizesblokkokban is a vizsgáztató szervezeti egység feladata.
5.12. Az írásbeli vizsga dokumentumai (pl. dolgozatok) a higiénés szabályok betartásával 24 órás várakozást követően biztonságosan javíthatók (arc érintésének kerülése, tevékenységet követően alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés).
 
Takarításra vonatkozó általános szabályok
 
6.1. A fertőtlenítőszeres takarítást el kell végezni valamennyi olyan területen, amely a vizsgáztatás/gyakorlati képzés során használatba kerül, beleértve a tanulmányi adminisztráció helyiségeit is.
6.2. A takarításnak a padozat takarításán felül ki kell terjednie a vizsgázó/gyakorlaton résztvevő által éríntett valamennyi berendezési tárgyra (ajtók kilincsei; asztalok, székek, kapcsolók, egyéb kézzel gyakran érintett felületek stb.), kivéve a gyakorlat, illetve vizsga során használt eszközöket (ideértve a demonstrációs és informatikai eszközöket is), melyek tisztításáról a gyakorlatvezető, vizsgáztató vagy az általa megbízott személy gondoskodik. A takarításhoz fertőtlenítő hatású törlőkendő alkalmazása javasolt.
6.3. A takarításokat egyfázisú, virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel kell elvégezni, mely egy fázisban tisztít és fertőtlenít is.
6.4. A vizesblokkok takarítására folyamatosan az ügyeletes takarító kerül biztosításra, aki kiemelten – szükség szerinti gyakorisággal – gondoskodik e helyiségek fertőtlenítéséről és folyamatos, gyakori szellőztetéséről.
6.5. A szervezeti egységben felszerelt kézfertőtlenítő adagolók utántöltését a területi gondnok biztosítja.
 
A vizsgahelyiségek takarítására vonatkozó speciális szabályok
 
7.1. Szóbeli vizsgák esetén, a vizsgáztató megítélése szerint szükséges esetben, a vizsgázó által igénybe vett bútorzatot, a következő használat előtt az ügyeletes takarító munkatárs fertőtleníti, áttörli. Az ügyeletes takarító munkatársat a vizsgáztató értesíti az előre megadott mobiltelefonszámon.
7.2. Írásbeli vizsgák esetén, a vizsgáztatást követően a helyiség fertőtlenítő takarítását a fő szabályok szerint el kell végezni.
7.3. Speciális vizsgáztatáshoz kapcsolódó higiéniai igény: azokon a helyeken, ahol a gyakorlati vizsgák során a vizsgázók egymást követően használnak eszközöket, minden használatot követően a vizsgáztató, vagy az általa megbízott személy az eszköz fertőtlenítésére a gyártó által előírt virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le. A fertőtlenítéshez használt szert előzetesen egyeztetni szükséges. Az eszköz használatát megelőzően és követően a vizsgázó számára javasolt a kézfertőtlenítés.
 
Az eljárásrendben foglaltak végrehajtása

8.1. A jelen eljárásrendben foglaltak végrehajtását a rektor, valamint az érintett szervezeti egység vezetője felügyeli.
8.2. A jelen eljárásrendben foglaltaknál szigorúbb járványügyi védelmi intézkedéseket az érintett szervezeti egység vezetője a PTE Operatív Stábnak történő előzetes bejelentést és a testület által történő jóváhagyást követően adhat ki.
8.3. A 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 4. §-ban foglaltak szerint a járványügyi védekezés szabályainak megsértése egyéni felelősségre vonással jár. Az épület üzemeltetője megbízásából eljáró személy felszólíthatja az érintettet az előírások betartására. Amennyiben az érintett a felszólításra sem tesz eleget a járványügyi előírásokban foglaltaknak, akkor köteles az intézmény területét elhagyni. A járványügyi előírások súlyos és szándékos, vagy ismételt megsértése esetén, a vonatkozó fegyelmi, illetve kötelezettségszegési eljárások az Egyetem hatályos szabályzatai szerint alkalmazandóak.

 
Kelt: Pécs, 2021. május 12.
 
Az eljárásrendet a PTE Operatív Stáb 3/2021. (V. 12.) elektronikus úton hozott határozatával elfogadta.