Képzési és kimeneti követelmények (színpad- és televíziós stage menedzser)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Színpad- és televíziós stage menedzser szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Színpad- és televíziós stage menedzser

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben legalább alapszakon (ideértve a korábbi legalább főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A szakot elvégző hallgató:
• képes előadó-művészeti és televíziós produkciók létrehozásában művészekkel hatékonyan együttműködni, a kollektív alkotás munkafolyamatait támogatni, koordinálni,
• ismeri az előadó-művészetek és a televíziózás fejlődéstörténetét, műfajait,
• átlátja a szakirányú műszaki és üzemeltetési feladatok összefüggéseit,
• képes részleteiben is megérteni és megszervezni az előadó-művészeti és televíziós alkotói folyamatokat,
• felkészült a szervezési- és az alapvető szervezetirányítási feladatok elvégzésére,
• képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni, összehangolni és támogatni az előadó-művészeti területhez kapcsolódó alkotói-, szakmai- illetve üzemi munkafolyamatokat (rendezés, dramaturgia, koreográfia, díszlet-, kellék-, jelmez- és maszk tervezés és gyártás, színpadtechnika, szcenika, világítás- és hangtechnika, üzemszervezés stb.), a televíziós gyártási folyamatokat,
• felkészült a színházi segédrendező feladatok elvégzésére,
• képes az előadó-művészeti próbát és előadást professzionális szinten előkészíteni, lebonyolítását koordinálni, szakmai folyamatait felügyelni,
• speciális ismeretekkel rendelkezik a zenés produkció és koncert ügyelése területén,
• ismeri a televíziós technikai hátteret, a televíziós stúdióprodukciók ügyelésének un. stage menedzsmentjének komplex feladatait,
• Ismeri a különböző intézményi munkaszervezeti formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködés, a projekttervezés és -vezetés szabályait,
• képes az előadó-művészeti rendezőasszisztens munkájának elvégzésére,
• felkészült a színházi ügyelés komplex koordinációs és vezetői feladataira,
• képes ellátni a zenés ügyelés és a koncertügyelet speciális munkafolyamatait,
• gyakorlattal rendelkezik a televíziós stúdióprodukciók szakmai tevékenységének felügyeletében, koordinálásában,
• széles kontextusban ismeri az előadó-művészeti szervezetek (közintézmények, non-profit szervezetek, vállalkozások stb.) humán erőforrás gazdálkodási feltételeit, a stratégiai tervezés eszközeit és módszereit, ismeretekkel rendelkezik a műszaki ábrázolás szakfeladatairól, a projekt menedzsmentről, a televíziós produkciók fejlesztésének folyamatairól, átlátja a komplex kulturális vállalatirányítás összefüggéseit,
•  ismeri az előadó-művészeti és televíziós gyártási szempontok és jellemzők mellett a vonatkozó biztonságtechnikai feltételeket, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
•  ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről, szabályozásáról, a vonatkozó szakmai és etikai szabályokról, szerzői- és egyéb jogokról,
• eligazodik a kortárs előadó-művészet szakmai és közösségi folyamataiban,
• képes az előadó-művészeti és televíziós produkciók létrehozásában segédrendezői, rendezőasszisztensi, ügyelői és súgó feladatok komplex ellátására.

 

Személyes adottságok, készségek
• Nyitottan és együttműködően viszonyul a produkciót létrehozó művészek elképzeléseihez, a kollektív alkotói folyamatokhoz,
• szervezőkészsége magas szintű,
• képes a produkció összes tér- és időbeli folyamatát oly módon megszervezni és összehangolni, hogy figyelembe veszi és érvényesíti a művészeti szempontok mellett a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
• kritikai megértéssel viszonyul saját művészeti ágának történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint előadói gyakorlataihoz,
• nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre,
• képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményes keretek között is,
• felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait,
• elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
• A Színpad- és televíziós stage menedzser szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak az előadó-művészeti területen (prózai és zenés színház, operaház, zenekar, balett- és táncegyüttes, cirkusz stb.) intézményekben, vállalkozásokban, együttesekben, valamint előadóművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézményekben a segédrendezés, asszisztencia, ügyelés, súgás és televíziós stage menedzsment sokrétű feladatait professzionális szinten ellátni.
• A végzettek a képzés alapján – az előadó-művészeti törvényben meghatározott kritériumok szerint nyilvántartott és besorolt – professzionális előadó-művészeti szervezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
• A végzettek elhelyezkedését biztosítja, hogy az előadó-művészeti és televíziós stage munkakörök a magyar jogrendben szakképzettséget igényelnek.

 

A képzés célja
Előadó-művészeti és előadó-művészet fő profilú közművelődési intézmények, vállalkozások, együttesek színpadmenedzser szakembereinek (azaz színházi segédrendezők, asszisztensek, ügyelők, súgók) és TV stúdiók televíziós stage menedzser szakembereinek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 11-13 kredit
• Az előadó-művészetek és a televíziózás története (nemzetközi és magyar)
• Előadó-művészeti és TV műfajok
Elméleti szakismeretek: 47-49 kredit (szakdolgozattal együtt)
• Műszaki- és üzemeltetési ismeretek
• Előadó-művészeti és televíziós alkotói ismeretek
• Szervezetirányítási alapismeretek
• Az előadó-művészetek és a TV stúdió stage menedzsmentje
• Biztonságtechnikai ismeretek
• Jogi ismeretek
• A kortárs film- és előadó-művészet (alkotók, alkotások)
• Az előadó-művészeti- és TV stage menedzser
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
• Az előadás készítés elméleti és gyakorlati ismerete
• Az intézmény-üzemeltetés elméleti és gyakorlati ismerete
• Az előadó-művészeti segédrendező, asszisztens, ügyelő, súgó mesterség
• A TV gyártás elméleti és gyakorlati ismerete
• A TV stage menedzser mesterség
Szakmai gyakorlatok 29-31 kredit
• Előadó-művészeti produkciós gyakorlat
• Előadó-művészeti segédrendező és asszisztens gyakorlat
• Előadó-művészeti ügyelő, súgó gyakorlat
• Zenei ügyelés, koncertügyelet gyakorlat
• TV stage menedzser gyakorlat

 

A szakdolgozat kreditértéke
• 8 kredit (az elméleti szakismeretek részeként)

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.