Képzési és kimeneti követelmények (mozgóképalkotó)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Mozgóképalkotó szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Mozgóképalkotó

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe
Művészeti képzési terület

 

A felvétel feltételei
A képzésben legalább alapszakon (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A szakot elvégző hallgató:
képes mozgókép-alkotásokat az ötlettől és előkészítéstől a gyártási alkotó folyamatokon át az utómunkáig és a forgalmazásig megtervezni és megvalósítani,
ismeri a fotográfia és a filmkészítés fejlődéstörténetét, műfajait,
átlátja a mozgókép-készítés műszaki feladatait, technikai, technológiai hátterét,
összehangolja a mozgókép-művészeti területhez kapcsolódó alkotói és gyártás-irányítási munkafolyamatokat,
képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználásra,
jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit,
ismeri a különböző munkaszervezeti formákban, produkcióban, projektben, teamben való együttműködés, a projekttervezés- és vezetés módszereit,
alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a forgatás alkotói és operatív feladatairól,
eligazodik a mozgóképgyártás utómunka folyamataiban,
gyakorlatban is képes alkalmazni a bel- és külföldi filmforgalmazás alapismereteit,
alapszintű forgatókönyvírói gyakorlattal rendelkezik, jártas a témafejlesztés, jelenetszerkesztés, karakterfejlesztés, adaptáció, valamint a forgatókönyvfejlesztés folyamataiban,
elvégzi a mozgóképgyártás asszisztensi, felvételvezetési, gyártásszervezési és produkciós menedzsmenti alapfeladatait,
digitális technikai- és eszközismerettel valamint alapszintű operatőri gyakorlattal rendelkezik a helyszínválasztás, a filmszcenika és a megvilágítás, a kompozícióbeállítás, az álló- és mozgóképalkotás összefüggéseiben,
gyakorlattal rendelkezik autobiografikus kisjátékfilm valamint az irodalmi adaptáció rendezésben,
gyakorlott a mozgókép vágás technikájában, képes az utómunka supervisor feladatainak elsajátítására,
széles kontextusban ismeri a különböző magyar és nemzetközi mozgókép-szakmai – forgatókönyv-fejlesztő és filmprodukciós – fórumokat, filmpályázati rendszereket, filmfesztiválokat, filmszakmai szervezeteket,
eligazodik a kortárs mozgókép-művészet szakmai és közösségi folyamataiban,
alapvető jogszabályi és szerzői jogi, biztonságtechnikai, szerződési, vállalkozási és ületi terv készítési, szakmai szervezet és stábfejlesztési ismeretekkel rendelkezik,
képes egészestés játékfilm pályázatot és komplex kisjátékfilmet elkészíteni,
képes átfogóan és részleteiben is megszervezni és megvalósítani a mozgókép-alkotói és szakmai folyamatokat az ötlettől, a forgatókönyv írástól a gyártás-előkészítésen és forgatáson át a teljes utómunkáig, majd a forgalmazásig.

 

Személyes adottságok, készségek
Képes film- és videó-művészekkel és a mozgókép-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
nyitottan és együttműködően viszonyul mozgókép-művészek alkotói elképzeléseihez,
komplex mozgókép alkotói képességekkel és elhivatottsággal rendelkezik, mely kiteljed a történet létrehozására, a forgatás különböző alkotó folyamataira és az utómunkára,
szervezőkészsége magas szintű,
képes a produkció összes tér- és időbeli folyamatát oly módon megszervezni és összehangolni, hogy figyelembe veszi és érvényesíti a művészeti szempontok mellett a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
kritikai megértéssel viszonyul a játékfilmes mozgókép-művészet történeti és kortárs alkotásaihoz,
felismeri filmkészítői tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A Mozgóképalkotó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak játékfilmes mozgókép-alkotásokat megtervezni, megvalósítani és piacra juttatni akár egyénileg, akár intézmények, vállalkozások, filmprojektek keretében. 
A végzettek a képzés alapján professzionális mozgókép-alkotói környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.

 

A képzés célja
A filmkészítést az ötlettől és előkészítéstől a gyártási alkotó folyamatokon át az utómunkáig és a forgalmazásig átfogóan ismerő Mozgóképalkotó szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Elméleti alapismeretek: 6-8 kredit
Mozgóképtörténet
A film műfajai
Elméleti szakismeretek: 42-44 kredit
A mozgóképgyártás technológiája
Mozgókép alkotóművészeti ismeretek
Művészetpszichológia és hatáselemzés
Magyar- és nemzetközi mozgókép-szakmai fórumok
A kortárs film
Vállalkozási alapismeretek
Egészestés játékfilm-pályázat készítés
Gyakorlati ismeretek: 29-31 kredit
A forgatókönyvírás elméleti és gyakorlati ismerete
Projekt-előkészítés elméleti és gyakorlati ismerete
A forgatás elméleti és gyakorlati ismerete
Az utómunka elméleti és gyakorlati ismerete
A forgalmazás elméleti és gyakorlati ismerete
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit
Forgatókönyvírás gyakorlat
Mozgóképgyártás-szervezési gyakorlat
Operatőri gyakorlat
Filmrendezési gyakorlat
Vágás- és utómunka gyakorlat

A szakdolgozat kreditértéke
10 kredit
Szakdolgozati szemináriumok:
Vizsgafilm készítés (kisjátékfilm)

 

Értékelési, ellenőrzési módszerek, eljárások

A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt. A felvételi bizottság egy elnökből és legalább két tagból áll.
A hallgató munkájának értékelése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott keretek között történik, minden tantárgy esetében 1 és 5 közötti érdemjeggyel. Emellett a hallgató – különösen a gyakorlati feladatmegoldások során – folyamatos visszajelzést kap a munkájáról.
A hallgató számára kötelező az órákon való megjelenés. Amennyiben a hallgató az órák kevesebb mint 70%-án vett részt, az oktató a TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogosult a félév végi aláírást és a jegyszerzés lehetőségét megtagadni az adott tantárgyból.
Az értékelés és ellenőrzés formáinak kialakításakor hangsúlyt fektetünk a megértés, illetve a készség és a jártasság szintű alkalmazás, alkalmazni tudás felmérésére.

a) Az elméleti tantárgyak esetében nem elsősorban reproduktív tudást kérünk számon, hanem az egyes tantárgyak keretében elkészített hallgatói produktumokat – reflexiókkal ellátott munkaportfóliók, tanulmányok, elemzések, felmérések stb. – vesszük alapul. A produktumokat a hallgatók szóbeli vizsga keretében megvédik. A szóbeli vizsgán képesnek kell lenniük az adott terület terminológiájának helyes használatára, saját álláspont kialakítására, saját álláspont melletti – szakmailag megalapozott, ismereteken alapuló – érvelésre, a beszélgetőpartner (vizsgáztató) érveire való érdemi reagálásra. A szóbeli vizsga így nem kizárólag a számonkérés, értékelés funkcióját tölti be, hanem alkalom a tanulásra, gyakorlásra, különösképpen a kommunikációs készségek, képességek fejlesztésére. Reproduktív tudást számonkérő értékelési, ellenőrzési formákat kizárólag abban az esetben alkalmazunk, ha a tananyag jellege azt feltétlenül szükségessé teszi (pl. jogszabályok ismerete).

b) A gyakorlati tantárgyak esetében az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakmai kompetenciákat mérjük fel. Az értékelés alapja a hallgató szakmai tevékenysége vagy zárthelyi dolgozat, írásbeli beszámoló, illetve bármilyen szakmai produktum, amely alkalmas a szakmai kompetenciák felmérésére.

A záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, amelyet a képző intézmény az abszolutórium kiállításával igazol. A záróvizsga két részből áll: szakdolgozat megvédése, illetve szóbeli vizsga tételsor alapján. A záróvizsgára a hallgató a képző intézményben szokásos eljárás szerint szakdolgozatot nyújt be. A képző intézmény a hallgatók számára témaajánlást tesz közzé. A hallgató saját témát is kérelmezhet, ennek elfogadásáról – annak mérlegelésével, hogy a hallgató által javasolt téma mennyiben illeszkedik a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári tevékenységrendszerhez – a szakvezetés dönt. A határidőre benyújtott szakdolgozatot a hallgató konzulense, illetve képző intézmény által felkért oktató, szakértő bírálja. A két bírálat, illetve a hallgató szóbeli védése alapján a szakdolgozat érdemjegyéről a záróvizsga-bizottság dönt. A záróvizsga másik eleme a szóbeli tételsor, amely komplex módon a zenei mentor és gyakorlatvezető tanári ismeretek megértését, alkalmazására való képességet méri fel. A záróvizsga érdemjegye a két érdemjegy számtani átlaga.

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.