Képzési és kimeneti követelmények (mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben művészeti, művészetközvetítési, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógusképzési képzési terület legalább alapszakján (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
• előadó- és mozgóképművészeti szaktudását, irodalomtudományi, műfajismereti és elméleti ismereteit felhasználva képes mozgókép- és előadó-művészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok (stb.) – létrehozására,
• ismeri a mozgókép- és előadó-művészetek fejlődéstörténetét, a színház-, zene-, tánc-, cirkusz- és mozgóképművészet műfajait, jártas az esztétika alapismereteiben,
• színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik, többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken,
• képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat,
• képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználására,
• elméleti és gyakorlati színház dramaturgiai és színpadra alkalmazási ismeretekkel rendelkezik,
• jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit,
• képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
• alapvető elméleti ismeretekkel és elemzési gyakorlattal rendelkezik a forgatás alkotói és operatív feladatairól,
• rendelkezik a kreatív szakírás elméleti és gyakorlati ismereteivel a színházi műfajok, az énekelt és hangszeres zenei műfajok, a tánc műfajok, a hagyományos és modern cirkuszművészeti műfajok területén,
• személyes tapasztalatokkal is rendelkezik az előadó-művészet kollektív alkotói folyamatainak összetettségéről,
• gyakorlott a különböző előadóművészeti intézményi formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
• alkalmi gyakorlatot szerzett autobiografikus kisjátékfilm rendezésben,
• felkészült az előadóművészeti – színház, zene, tánc, cirkuszművészet – produkciókról alkalmazott kreatív szakírás elkészítésére,
• gyakorlati ismerettel rendelkezik alkalmazott kreatív szakírás készítésére a mozgóképművészeti alkotásokról,
• ismeri a legfontosabb hazai kritikai forrásokat, nyomtatott és online folyóiratokat, a magyar kritikaírás történetét,
• művészeti szakírás szakmai gyakorlatokat végzett,
• átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, alapdokumentumairól, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogokról,
• eligazodik a kortárs mozgókép- és előadóművészet szakmai és közösségi folyamataiban,
• képes tudományosan megalapozott és esszéisztikus szakirodalmi előadó- (színház-, tánc-, cirkusz-) művészeti produkciók valamint mozgóképművészeti alkotások elemző szövegeinek elkészítésére, a kollektív alkotások művészeti értékeinek közvetítésére.

 

Személyes adottságok, készségek
• Kreatív módon használja fel mozgókép- és előadó-művészeti szakszövegek, kritikák írásában mozgókép- és előadó-művészeti elméleti és gyakorlati szaktudását,
• ismeri és tiszteli a kollektív alkotó tevékenységet, a filmes és színházi hagyományt, és nyitott az új formák és diszkurzusok tekintetében,
• képes a szélesebb közönséggel valamint mozgókép- és előadóművészekkel hatékony és kooperatív kommunikációra, szükség esetén a nyilvánosság előtt is,
• fontosnak tartja elemző és kritikusi tevékenységének etikai vonatkozásait,
• művészetelemzői, kritikai nézeteit határozottan, tudományos megalapozottsággal, ugyanakkor alázattal és toleránsan képviseli,
• képviseli és betartja a műelemző és kritikusi szempontok mellett a vonatkozó szerzői és személyiségi jogi előírásokat is,
• figyelembe veszi műelemzői, szakírói, kritikusi munkájában saját művészeti ága társadalmi szerepét és hatásait.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
• A mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak tudományosan megalapozott és esszéisztikus művészeti szakirodalmi szövegek alkotására a színházi előadás, a koncert- és opera, a táncprodukció, a cirkuszművészeti produkció elemzés valamint a mozgókép elemzés területén.
• A végzettek a képzés alapján professzionális írott- és elektronikus média környezetben elsajátított mozgókép- és előadóművészeti szakíró, kritikus gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.

 

A képzés célja
Mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése, akik kreatív módon használják fel a képzés keretében elsajátított mozgókép- és előadóművészeti elméleti és gyakorlati tudásukat előadó-művészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok (stb.) – létrehozásában.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 14-16 kredit
• Mozgókép- és előadó-művészet történet (nemzetközi és magyar)   
• Előadó- és mozgókép-művészeti műfajok
Elméleti szakismeretek: 44-46 kredit  (szakdolgozattal együtt)
• Színpad- és filmtechnikai alapismeretek   
• Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek   
• Művészetpszichológia és hatáselemzés   
• Magyar sajtó- és kritikatörténet           
• A művészeti szakírás, kritikaírás           
• Jogi ismeretek
• A kortárs film- és előadó-művészet (alkotók, alkotások)
• Mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus – szakdolgozat
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
• A színházi dramaturgia elméleti és gyakorlati ismerete   
• A forgatókönyvírás elméleti és gyakorlati ismerete
• Az előadás készítés elméleti és gyakorlati ismerete
• A forgatás elméleti és gyakorlati ismerete
• A kreatív szakírás elméleti és gyakorlati ismerete (előadó-művészet, mozgókép)
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit
• Színész/zenész/tánc-/cirkuszművész gyakorlat   
• Előadó-művészeti produkciós gyakorlat   
• Filmrendezési gyakorlat   
• Kreatív írásgyakorlat (előadó-művészetek)   
• Kreatív írásgyakorlat (mozgókép)

 

A szakdolgozat kreditértéke
• 6 kredit (az elméleti szakismeretek részeként)

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.