Képzési és kimeneti követelmények (hatásvilágítás-tervező)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Hatásvilágítás-tervező szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Hatásvilágítás-tervező

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben művészeti, művészetközvetítési és műszaki képzési terület szakirányú – legalább – alapszakján (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A szakot elvégző hallgató:
Képes az előadóművészeti produkciók hatásvilágításának elkészítésére,
ismeri az előadó-művészetek (színház-, zene-, tánc-, cirkusz) és a színjátéktípusok fejlődéstörténetét, a színpadi hatásvilágítás és művészi alkalmazásának kialakulását,
ismeri a előadó-művészeti (színházi, zenei, tánc, és cirkusz) műfajokat,
jártas a fénytani alapismeretekben, ismeri a fény tulajdonságait, a látás alapjait, a fotometria mértékegységeit, a színelméletet,
• jártas a színpad- és színháztechnológiában, az erős és gyengeáramú színpadtechnikai és elektrotechnikai hálózatok működésében,
képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat,
rendelkezik a színpadi hatásvilágítás elméleti és gyakorlati ismereteivel,
elméletben és gyakorlatban ismeri a hatásvilágítási berendezések és eszközök – az analóg és digitális vezérlőpultok, a konvencionális fényvetők, az intelligens hatásvilágítási rendszerek és eszközök, a fényfestő berendezések és eszközök – használatát,
ismeri a szcenikai eszközök (díszlet, jelmez, kellék, egyéb szcenikai eszköz) gyártásszervezésének valamint raktározásának elméleti és gyakorlati alapjait,
képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
ismeri és alkalmazza a fénydramaturgia hatáskeltésének eszközeit, az atmoszféra teremtés, a játéktér, a szcenikai eszköz és szereplő megvilágítás alkotóművészi használatát,
gyakorlattal rendelkezik a színházi műfajok (prózai előadások valamint zenés előadások), a zenei műfajok, a tánc műfajok, a cirkusz és show műfajok hatásvilágításában,
jártas a fotó- és videóművészeti alkalmazásokban,
szcenikus és tervezők mellett végzett gyakorlati alapismeretekkel rendelkezik,
előadó-művészeti fővilágosító (mellett) szerzett hatásvilágítás technikai ismereteket és gyakorlatot,
gyakorlott a különböző előadóművészeti intézményi formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
képes a vizuális tervezésre, ismeri az alkalmazott szoftvereket, képes a projekt előkészítésre, tervezésre és programozására, elkészíti a hatásvilágítási terv dokumentálását,
ismeri az előadó-művészeti biztonságtechnikai feltételeket, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogairól,
eligazodik a kortárs mozgókép- és előadóművészet szakmai és közösségi folyamataiban,
képes a kollektív vizuális alkotás munkafolyamataiban kreatívan részt venni, a hatásvilágítás-tervező feladatokat ellátni.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A hatásvilágítás-tervező szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak az előadó-művészeti területen (prózai és zenés színház, operaház, zenekar, balett- és táncegyüttes, cirkusz stb.) intézményekben, vállalkozásokban, együttesekben, valamint előadóművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézményekben hatásvilágítás-tervezői feladatokat professzionális szinten ellátni.
A végzettek a képzés alapján – az előadó-művészeti törvényben meghatározott kritériumok szerint nyilvántartott és besorolt – professzionális előadó-művészeti szervezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
A végzettek elhelyezkedését biztosítja, hogy az előadó-művészeti munkakörök a magyar jogrendben szakképzettséget igényelnek.

 

A képzés célja
Előadó-művészeti és előadó-művészet fő profilú közművelődési intézmények, vállalkozások, együttesek hatásvilágítás-tervező szakembereinek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 14-16 kredit
Az előadó-művészetek története
Előadó-művészeti műfajok   
Elméleti szakismeretek: 36-38 kredit
Fénytani alapismeretek
Színpadtechnika, elektrotechnikai hálózatok
Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek
Tervezési és informatikai ismeretek
Biztonságtechnikai ismeretek    
Jogi alapismeretek    
A kortárs előadó-művészet (alkotók, alkotások)
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit    
A színpadi hatásvilágítás elméleti és gyakorlati ismerete
Hatásvilágítási eszközök
A szcenikai gyártás és raktározás elméleti és gyakorlati ismerete    
Az előadás-készítés elméleti és gyakorlati ismerete
Fénydramaturgia   
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit (szakdolgozattal)
Hatásvilágítás tervezési gyakorlat    
Fotó- és videó-művészeti alkalmazások
Szcenikus és tervezők melletti gyakorlat    
Világítástechnikus/fővilágosító melletti gyakorlat
Előadó-művészeti produkciós gyakorlat   

 

A szakdolgozat kreditértéke
8 kredit
Szakdolgozati szemináriumok
Hatásvilágítás szakmai gyakorlat feldolgozása
Hatásvilágítás projekt készítés

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.