Képzési és kimeneti követelmények (előadó-művészeti műszaki vezető)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Előadó-művészeti műszaki vezető szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Műszaki vezető előadó-művészeti területen

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben a műszaki képzési terület legalább alapszakján (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakot elvégző hallgató:
• képes előadó-művészeti intézmények műszaki, technikai és technológiai, valamint üzemeltetési folyamatainak irányítására,
• ismeri az előadó-művészetek fejlődéstörténetét és műfajait,
• átlátja a szakirányú építészeti, műszaki és üzemeltetési feladatok összefüggéseit,
képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti alkotói folyamatokat,
felkészült a szervezési- és szervezetirányítási feladatok elvégzésére,
képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
képes átlátni és irányítani a különböző előadó-művészeti műszaki- és üzemi intézményi munkafolyamatokat (díszlet-, kellék-, jelmez- és maszk gyártás, színpadtechnika, szcenika, világítás- és hangtechnika, gyártásszervezés, üzemszervezés, raktározás, függönytechnika stb.),
ismeri az előadó-művészeti szervezeti egységek gazdálkodási terv készítésének, alapelveit, konkrét mechanizmusait, jellemzőit,
ismeri a szcenikai eszközök (díszlet, jelmez, kellék, egyéb szcenikai eszköz) gyártásszervezésének valamint raktározásának elméleti és gyakorlati alapjait,
elméleti és gyakorlati kommunikációs alapismeretekkel rendelkezik,
gyakorlott a különböző intézményi munkaszervezeti formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
személyes tapasztalatokkal is rendelkezik az előadó-művészet kollektív alkotói folyamatainak összetettségéről,
képes az előadó-művészeti szervezet üzemeltetési és gyártásszervezési feladatainak irányítására,
szcenikus és tervezők mellett végzett gyakorlati alapismeretekkel rendelkezik,
széles kontextusban ismeri az előadó-művészeti szervezetek (közintézmények, non-profit szervezetek, vállalkozások stb.) műszaki üzemszervezésének humán erőforrás menedzsmentjét, a stratégiai tervezés eszközeit és módszereit, ismeretekkel rendelkezik a műszaki ábrázolás szakfeladatairól, a projekt menedzsmentről, átlátja a mérlegbeszámoló készítés intézményi és vállalkozási feltételeit, a komplex kulturális vállalatirányítás összefüggéseit,
ismeri és alkalmazza az előadó-művészeti biztonságtechnikai (tűz- és munkavédelmi, balesetmegelőzési) előírásokat,
átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről, állami szabályozásáról, a vonatkozó szakmai és etikai elvekről, alapdokumentumokról, szerződési formákról, a munka- és közalkalmazotti-, vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogokról,
eligazodik a kortárs előadó-művészet szakmai és közösségi folyamataiban,
felkészült az előadó-művészeti műszaki vezető tervezési, szervezési, szervezetirányítási és üzemeltetési feladatainak elvégzésére.

 

Személyes adottságok, készségek
Képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
szervezőkészsége magas szintű,
képes az intézmény műszaki folyamatait oly módon irányítani, hogy figyelembe veszi és érvényesíti a művészeti szempontok mellett a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, biztonsági előírásokat,
nyitottan és együttműködően viszonyul a produkciót létrehozó művészek elképzeléseihez, a kollektív alkotói folyamatokhoz,
képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményes keretek között is,
önálló átfogó és speciális műszaki, technikai, technológiai javaslatok felvetésében, stratégiák kidolgozásában,
kezdeményező az üzemeltetési problémák megoldásában, működtetési stratégiák kialakításában,
képes komplex műszaki, üzemeltetési problémák megoldására irányuló gazdasági és pénzügyi koncepciók kialakítására, szakmai tanácsadásra,
az intézményére vonatkozó műszaki jellegű információkat, forrásokat, adatokat rendszerezi, elemzi informatikai eszközök segítségével is,
normakövető, képviseli, betartja és betartatja a szervezet jogszabályi és etikai normáit,
tervezi és – szükség szerint – szervezi saját és beosztottjai szakmai fejlődését.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Az előadó-művészeti műszaki vezető szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak az előadó-művészeti terület (prózai és zenés színház, operaház, zenekar, balett- és táncegyüttes, cirkusz stb.) valamint előadóművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmény műszaki-üzemeltetési tevékenységét irányítani.
A végzettek a képzés alapján – az előadó-művészeti törvényben meghatározott kritériumok szerint nyilvántartott és besorolt – professzionális előadó-művészeti szervezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
A végzettek elhelyezkedését biztosítja, hogy az előadó-művészeti terület vezetőinek munkakörei a magyar jogrendben szakképzettséget igényelnek.

 

A képzés célja
Előadó-művészeti és előadó-művészet fő profilú közművelődési intézmények, vállalkozások, együttesek műszaki vezető szakembereinek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 10-12 kredit
Az előadó-művészetek története
Előadó-művészeti műfajok
Elméleti szakismeretek: 48-50 kredit (szakdolgozattal együtt)
Építészeti-, műszaki- és üzemeltetési ismeretek
Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek
• Szervezetirányítási alapismeretek
Az előadó-művészetek műszaki üzemszervezése
Biztonságtechnikai ismeretek
Jogi ismeretek
A kortárs előadó-művészet (alkotók, alkotások)
Az előadó-művészeti műszaki vezető professzió (szakdolgozati szeminárium)
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
Az előadás készítés elméleti és gyakorlati ismerete
Az intézmény-üzemeltetés elméleti és gyakorlati ismerete
A gazdasági terv-készítés elméleti és gyakorlati ismerete
A szcenikai gyártás és raktározás elméleti és gyakorlati ismerete
Az előadó-művészeti szervezet kommunikációjának elmélete és gyakorlata
Szakmai gyakorlatok 29-31 kredit
• Előadó-művészeti produkciós gyakorlat
• Színész/zenész/tánc-/cirkuszművész gyakorlat
Üzemszervezési gyakorlat
Műszaki gyakorlat
Szcenikus és tervezők (melletti) gyakorlat

 

A szakdolgozat kreditértéke
6 kredit (az elméleti szakismeretek részeként)

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.