Képzési és kimeneti követelmények (előadó-művészeti gazdasági vezető)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Előadó-művészeti gazdasági vezető szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Gazdasági vezető előadó-művészeti területen

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben a gazdaságtudományi képzési terület legalább alapszakján (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
 • képes előadó-művészeti intézmények, vállalkozások, együttesek gazdálkodásának irányítására,
 • ismeri az előadó-művészetek fejlődéstörténetét és műfajait,
 • átlátja a szakirányú építészeti, műszaki és üzemeltetési feladatok összefüggéseit,
 • képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti alkotó folyamatokat,
 • felkészült a szervezési- és szervezetirányítási feladatok elvégzésére,
 • képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
 • képes átlátni és irányítani a különböző előadó-művészeti gazdasági-, szakmai- és üzemi munkafolyamatokat (gazdálkodás, adminisztráció, közönségszervezés, díszlet-, kellék-, jelmez- és maszk gyártás, színpadtechnika, szcenika, világítás- és hangtechnika, üzemszervezés stb.),
 • ismeri az előadó-művészeti szervezetek gazdálkodási terv készítésének, alapelveit, konkrét mechanizmusait, jellemzőit,
 • ismeri a marketing alapelveinek, mint a ’termék’, ’ár’, ’értékesítési csatorna’, ’reklám’ előadó-művészeti területen megjelenő konkrét formáit, mechanizmusait, jellemzőit, ismeri a projektmenedzsment alapjait, alkalmazói szinten ismeri a márkaépítés és az értékesítési technikák alapjait,
 • elméleti és gyakorlati kommunikációs alapismeretekkel rendelkezik,
 • ismeri a különböző intézményi munkaszervezeti formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködés, a projekttervezés és -vezetés szabályait,
 • személyes tapasztalatokkal is rendelkezik az előadó-művészet kollektív alkotói folyamatainak összetettségéről,
 • képes az előadó-művészeti szervezet üzemeltetési és gyártásszervezési feladatainak irányítására,
 • szcenikai és tervezési alapismeretekkel rendelkezik,
 • személyes tapasztalatokkal rendelkezik az intézményi gazdálkodás egyes szakterületein (munkaügy, HR, intézményi és vállalkozási könyvelés stb.),
 • széles kontextusban ismeri az előadó-művészeti szervezetek (közintézmények, non-profit szervezetek, vállalkozások stb.) szakmai fejlesztésének és stratégiai tervkészítésének eszközeit és módszereit, a humán erőforrás gazdálkodás feltételeit, eszközeit és módszereit, a közösségi és egyéb támogatási formákat, a költségvetési illetve üzleti tervkészítés, mérlegbeszámoló intézményi és vállalkozási feltételeit, vezetői feladatait, a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat, ismeri a projekt menedzsmentet, átlátja a komplex kulturális vállalatirányítás összefüggéseit,
 • ismeri az előadó-művészeti szempontok és jellemzők mellett a vonatkozó biztonságtechnikai feltételeket, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
 • átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről, gazdálkodásáról, szabályozásáról, a vonatkozó szakmai és etikai szabályokról, szerzői- és egyéb jogokról,
 • eligazodik a kortárs előadó-művészet szakmai és közösségi folyamataiban,
 • képes a vonatkozó pénzügyi információkat, forrásokat, adatokat rendszerezni, kritikailag elemezni, komplex gazdálkodással kapcsolatos problémákat megoldani, döntéseket meghozni, megalapozott javaslatokat adni az intézmény vezetője részére.

 

Személyes adottságok, készségek
 • Stratégiateremtési képességekkel rendelkezik,
 • szervezőkészsége magas szintű,
 • képes az intézmény gazdasági folyamatait oly módon irányítani, hogy figyelembe veszi és érvényesíti a művészeti szempontok mellett a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
 • nyitottan és együttműködően viszonyul a produkciót létrehozó művészek elképzeléseihez, a kollektív alkotói folyamatokhoz,
 • képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményes keretek között is,
 • önálló az átfogó és a speciális művészet-gazdasági kérdések felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában,
 • kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiák kialakításában, csoportok és munkatársak együttműködésében,
 • képes komplex problémák megoldására irányuló gazdasági és pénzügyi koncepciók kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, szakmai tanácsadásra,
 • az intézménye működésére vonatkozó információkat, forrásokat, adatokat rendszerezi, kritikailag elemzi, az info-kommunikációs technológiai eszközök segítségével is,
 • képes alkalmazni a formalizált statisztikai módszerek mellett az összehasonlító intézményi elemzés módszereit,
 • a szakterületén releváns gazdasági problémák feltárása, elemzése és megoldása során figyelembe veszi azok komplex társadalmi összefüggésrendszerét,
 • normakövető, képviseli, betartja és betartatja a szervezet jogszabályi és etikai normáit, szükség esetén kezdeményezi azok továbbfejlesztését,
 • önállóan azonosítja, tervezi és – szükség szerint – szervezi saját és beosztottjai szakmai és általános fejlődését.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
 • Az előadó-művészeti gazdasági vezető szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak az előadó-művészeti terület (prózai és zenés színház, operaház, zenekar, balett- és táncegyüttes, cirkusz stb.), valamint előadóművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmény gazdasági tevékenységét irányítani.
 • A végzettek a képzés alapján – az előadó-művészeti törvényben meghatározott kritériumok szerint nyilvántartott és besorolt – professzionális előadó-művészeti szervezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
 • A végzettek elhelyezkedését biztosítja, hogy az előadó-művészeti terület vezetőinek munkakörei a magyar jogrendben szakképzettséget igényelnek.

 

A képzés célja
 • Előadó-művészeti és előadó-művészet fő profilú közművelődési intézmények, vállalkozások, együttesek gazdasági vezető szakembereinek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 10-12 kredit
 • Az előadóművészetek története (nemzetközi és magyar)
 • Előadó-művészeti műfajok
Elméleti szakismeretek: 48-50 kredit (szakdolgozattal együtt)
 • Építészeti-, műszaki- és üzemeltetési ismeretek
 • Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek
 • Szervezetirányítási alapismeretek
 • Az előadó-művészeti szervezet gazdasági vezetése
 • Biztonságtechnikai ismeretek
 • Jogi ismeretek
 • A kortárs előadó-művészet (alkotók, alkotások)
 • Az előadó-művészeti közgazdász professzió
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
 • Az előadás készítés elméleti és gyakorlati ismerete
 • Az intézmény-üzemeltetés elméleti és gyakorlati ismerete
 • A gazdasági terv-készítés elméleti és gyakorlati ismerete
 • A marketing elméleti és gyakorlati ismerete
 • Előadó-művészeti szervezet kommunikációjának elmélete és gyakorlata
Szakmai gyakorlatok 29-31 kredit
 • Előadó-művészeti produkciós gyakorlat
 • Színész/zenész/tánc-/cirkuszművész gyakorlat
 • Üzemszervezési gyakorlat
 • Szcenikus és tervezők (melletti) gyakorlat
 • Gazdálkodási gyakorlat

 

A szakdolgozat kreditértéke
 • 6 kredit (az elméleti szakismeretek részeként)

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.