Képzési és kimeneti követelmények (dokumentumfilm-alkotó)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Dokumentumfilm-alkotó szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Dokumentumfilm-alkotó

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe
Művészeti képzési terület

 

A felvétel feltételei
A képzésben legalább alapszakon (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
• képes dokumentarista mozgókép-alkotásokat megtervezni és megvalósítani, a dokumentumfilm készítés szervezési és produkciós irányítási területein és a forgalmazásban a feladatokat ellátni,
• ismeri a fotográfia és a filmkészítés fejlődéstörténetét, műfajait,
• átlátja a mozgókép-készítés műszaki feladatait, technikai, technológiai hátterét,
• összehangolja a mozgókép-művészeti területhez kapcsolódó alkotói és gyártás-irányítási munkafolyamatokat,
• képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználásra,
• jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit,
• ismeri a különböző munkaszervezeti formákban, produkcióban, projektben, teamben való együttműködés, a projekttervezés- és vezetés módszereit,
• alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a forgatás alkotói és operatív feladatairól,
• eligazodik a mozgóképgyártás utómunka folyamataiban,
• gyakorlatban is képes alkalmazni a bel- és külföldi filmforgalmazás alapismereteit,
• alapszintű dokumentarista forgatókönyvírói gyakorlattal rendelkezik, jártas a témaválasztás, -feldolgozás és -fejlesztés folyamataiban,
• digitális technikai- és eszközismerettel valamint alapszintű operatőri gyakorlattal rendelkezik a helyszínválasztás, a filmszcenika és a megvilágítás, a kompozícióbeállítás, az álló- és mozgóképalkotás összefüggéseiben,
• gyakorlattal rendelkezik autobiografikus dokumentum- valamint egyéb dokumentum rövidfilm rendezésben,
• gyakorlott a mozgókép vágás technikájában, képes az utómunka supervisor feladatainak elsajátítására,
• ismeri és elemezni képes a különböző dokumentumfilm műfajokat, az archív anyagokból készült dokumentumfilmtől a szocio-dokumentumfilmen és a tudományos ismeretterjesztő dokumentumfilmen (stb.) át a dokumentarista játékfilmig,
• eligazodik a kortárs dokumentarista mozgókép-művészet szakmai és közösségi folyamataiban,
• alapvető jogszabályi és szerzői jogi, biztonságtechnikai, szerződési, vállalkozási és ületi terv készítési, szakmai szervezet és stábfejlesztési ismeretekkel rendelkezik,
• képes dokumentumfilm pályázatot és komplex dokumentum rövidfilmet elkészíteni,
•  képes átfogóan és részleteiben is megszervezni és megvalósítani a dokumentarista mozgókép-alkotói és szakmai folyamatokat az ötlettől, a forgatókönyv írástól a gyártás-előkészítésen és forgatáson át a teljes utómunkáig, majd a forgalmazásig.

 

Személyes adottságok, készségek
• Képes film- és videó-művészekkel és a mozgókép-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
• nyitottan és együttműködően viszonyul mozgókép-művészek alkotói elképzeléseihez,
• komplex mozgókép alkotói képességekkel és dokumentumfilm készítési elhivatottsággal rendelkezik, mely kiteljed a történet szerkesztésére, a forgatás különböző alkotó folyamataira és az utómunkára,
• szervezőkészsége magas szintű,
• képes a produkció összes tér- és időbeli folyamatát oly módon megszervezni és összehangolni, hogy figyelembe veszi és érvényesíti a művészeti szempontok mellett a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
• kritikai megértéssel viszonyul a dokumentarista mozgókép-művészet történeti és kortárs alkotásaihoz,
• felismeri filmkészítői tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
• A Dokumentumfilm-alkotó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak dokumentarista mozgókép-alkotásokat megtervezni, megvalósítani és piacra juttatni akár egyénileg, akár intézmények, vállalkozások, filmprojektek keretében. 
• A végzettek a képzés alapján professzionális mozgókép-alkotói környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek

 

A képzés célja
• A dokumentumfilm-készítést az ötlettől és előkészítéstől a gyártási alkotó folyamatokon át az utómunkáig és a forgalmazásig átfogóan ismerő Dokumentumfilm-alkotó szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Elméleti alapismeretek: 6-8 kredit
• Mozgóképtörténet
• A film műfajai
Elméleti szakismeretek: 42-44 kredit
• A mozgóképgyártás technológiája
• Mozgókép alkotóművészeti ismeretek
• Művészetpszichológia és hatáselemzés
• Dokumentumfilm műfajok elemzése
• A kortárs dokumentumfilm
• Vállalkozási alapismeretek
• Dokumentumfilm-pályázat készítés
Gyakorlati ismeretek: 29-31 kredit
• A forgatókönyvírás elméleti és gyakorlati ismerete
• Projekt-előkészítés elméleti és gyakorlati ismerete
• A forgatás elméleti és gyakorlati ismerete
• Az utómunka elméleti és gyakorlati ismerete
• A forgalmazás elméleti és gyakorlati ismerete
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit
• Forgatókönyvírás gyakorlat
• Mozgóképgyártás-szervezési gyakorlat
• Operatőri gyakorlat
• Filmrendezési gyakorlat
• Vágás- és utómunka gyakorlat

 

A szakdolgozat kreditértéke
• 10 kredit

Szakdolgozati szemináriumok
• Vizsgafilm készítés (dokumentum rövidfilm)

 

Értékelési, ellenőrzési módszerek, eljárások

A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt. A felvételi bizottság egy elnökből és legalább két tagból áll.
A hallgató munkájának értékelése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott keretek között történik, minden tantárgy esetében 1 és 5 közötti érdemjeggyel. Emellett a hallgató – különösen a gyakorlati feladatmegoldások során – folyamatos visszajelzést kap a munkájáról.
A hallgató számára kötelező az órákon való megjelenés. Amennyiben a hallgató az órák kevesebb mint 70%-án vett részt, az oktató a TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogosult a félév végi aláírást és a jegyszerzés lehetőségét megtagadni az adott tantárgyból.
Az értékelés és ellenőrzés formáinak kialakításakor hangsúlyt fektetünk a megértés, illetve a készség és a jártasság szintű alkalmazás, alkalmazni tudás felmérésére.

 

a) Az elméleti tantárgyak esetében nem elsősorban reproduktív tudást kérünk számon, hanem az egyes tantárgyak keretében elkészített hallgatói produktumokat – reflexiókkal ellátott munkaportfóliók, tanulmányok, elemzések, felmérések stb. – vesszük alapul. A produktumokat a hallgatók szóbeli vizsga keretében megvédik. A szóbeli vizsgán képesnek kell lenniük az adott terület terminológiájának helyes használatára, saját álláspont kialakítására, saját álláspont melletti – szakmailag megalapozott, ismereteken alapuló – érvelésre, a beszélgetőpartner (vizsgáztató) érveire való érdemi reagálásra. A szóbeli vizsga így nem kizárólag a számonkérés, értékelés funkcióját tölti be, hanem alkalom a tanulásra, gyakorlásra, különösképpen a kommunikációs készségek, képességek fejlesztésére. Reproduktív tudást számonkérő értékelési, ellenőrzési formákat kizárólag abban az esetben alkalmazunk, ha a tananyag jellege azt feltétlenül szükségessé teszi (pl. jogszabályok ismerete).

 

b) A gyakorlati tantárgyak esetében az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakmai kompetenciákat mérjük fel. Az értékelés alapja a hallgató szakmai tevékenysége vagy zárthelyi dolgozat, írásbeli beszámoló, illetve bármilyen szakmai produktum, amely alkalmas a szakmai kompetenciák felmérésére.

 

A záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, amelyet a képző intézmény az abszolutórium kiállításával igazol. A záróvizsga két részből áll: szakdolgozat megvédése, illetve szóbeli vizsga tételsor alapján.
A záróvizsgára a hallgató a képző intézményben szokásos eljárás szerint szakdolgozatot nyújt be. A képző intézmény a hallgatók számára témaajánlást tesz közzé. A hallgató saját témát is kérelmezhet, ennek elfogadásáról – annak mérlegelésével, hogy a hallgató által javasolt téma mennyiben illeszkedik a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári tevékenységrendszerhez – a szakvezetés dönt. A határidőre benyújtott szakdolgozatot a hallgató konzulense, illetve képző intézmény által felkért oktató, szakértő bírálja. A két bírálat, illetve a hallgató szóbeli védése alapján a szakdolgozat érdemjegyéről a záróvizsga-bizottság dönt.
A záróvizsga másik eleme a szóbeli tételsor, amely komplex módon a zenei mentor és gyakorlatvezető tanári ismeretek megértését, alkalmazására való képességet méri fel.
Az záróvizsga érdemjegye a két érdemjegy számtani átlaga.

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.