Festőművész osztatlan MA szak (Sepsiszentgyörgy képzési helyszín)

1. A mesterképzési szak megnevezése: festőművész (Painting)

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles festőművész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Painter

 

3. Képzési terület: művészet

 

4. A képzési idő félévekben: 10 félév

 

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit
szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211

 

7. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák


7.1.1. A festőművész

 

a) tudása

 • Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a festészetben végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, munkásságának a kortárs festészeti tendenciákba való behelyezhetőségéről.
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik a festészetben végzett kutatás, forrásgyűjtés, festészeti analógiák keresése alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, értő elemzője kortárs festészeti alkotásoknak.
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik egy adott alkotói gyakorlat eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének felismerésével kapcsolatban.
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága, a festészet főbb elméleteiről, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, illetve az ezekhez tartozó festészettechnikai metódusoknak, fontosabb alkotásainak részterületeiről.
 • Behatóan ismeri a festészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit. Az eltérő technikák; kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, történeti festészeti eljárások és a különböző anyaghasználatok (papír, fa, fém, fotóalapozás, vizes és olaj bázisú vegyes technikák, módszerek) alkotó alkalmazásainak elveit.
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik a különböző térábrázolási módszerek történetéről, elméletéről, gyakorlatáról.
 • Behatóan ismeri az eltérő festészeti technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat. Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a festészet egyes részei, továbbá a saját művészeti ága és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó - és előadó - művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról, összművészeti jelenségek művészettörténeti és kortárs művészeti kiállításairól, eseményeiről.
 • Beható ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet intézményeiről és azok működéséről, például: kulturális menedzsment, művészeti marketing, a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége és a kiállítás rendezés kérdésköre.

 

b) képességei

 • Egyéni festészeti látásmódjával és munkamódszerével képes addig ismeretlen művészeti gyakorlatokat megvalósítani, az anyagok, technikák lehetőségeit alkotó módon felhasználni.
 • Képes festészeti intuícióit módszeres munkával, egyéni munkamódszert, stílusjegyeket alkalmazva megvalósítani.
 • Képes az alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széles látókörű művészeti gondolkodás kialakítására, festészeti folyamatokban való gondolkodásra.
 • Alkotó módon képes használni a festészete alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, folyamatosan felülvizsgálja, és szükség esetén átírja, újrakonstruálja a már ismert szakmai metódusok alapján saját festészeti gyakorlatát.
 • Rendelkezik mindazokkal az alapvető festészettechnikai képességekkel (vizes bázisú, olaj alapú anyagok, pigmentek, kevert eljárások kezelése), amelyek lehetővé teszik, hogy önálló festészeti elképzeléseihez a legadekvátabb megvalósítási formát válassza.
 • Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett alkotó tevékenysége kapcsán képes más művészeti ágak elemeit, gyakorlatait beemelni a munkafolyamatba. Az együttműködésben megvalósuló alkotómunkában konstruktív, hatékony kommunikációra képes.
 • Képes felmérni saját alkotótevékenysége infrastrukturális és anyagi szükségleteit, műveinek megvalósításának feltételrendszerét, és ennek tudatában megtervezni és megvalósítani alkotásait.
 • Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit.
 • Képes művészeti tevékenységének környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a megfelelő munkakörnyezet és a megfelelő eszközök, anyagok megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra.

 

c) attitűdje

 • Aktívan keresi az új ismereteket (figyelemmel kíséri a kortárs festészeti jelenségeket), módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket. Folyamatos művészeti alkotó tevékenységet folytat.
 • Festészeti praxisában kifejezetten keresi az új, műfaját átértelmező kihívásokat.
 • Törekszik arra, hogy munkájához való hozzáállása szellemileg mindig nyitott, önreflektív, kísérletező jellegű legyen.
 • Törekszik arra, hogy alkotó módon, egyéni, mással össze nem téveszthető formanyelvet és tartalmakat felmutató festményeket, műalkotásokat hozzon létre.
 • Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul saját művészeti ágának, a festészetnek stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz. Műelemzéseinek konzekvenciáit be tudja építeni alkotó tevékenységébe.
 • A saját festészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál. Részt vesz kiállításokon.
 • Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában.
 • Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.
 • Szakmája etikai normái iránt elkötelezett és azokat betartja.
 • d) autonómiája és felelőssége
 • Szakmai identitása egyértelműen kialakult. Festményei világnézetével harmóniában állnak. Festészeti koncepcióját professzionálisan valósítja meg.
 • Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket, kiállításokon szerepel, képes képzőművészeti bemutatók kezdeményezésére és megvalósítására.
 • Tisztában van vele, hogy művészként közéleti szerepet vállal.
 • Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.
 • Festészeti munkásságáról szóban és írásban is felelősségteljesen kommunikál.

 

8. A mesterképzés jellemzői


8.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
festészet (gyakorlati, elméleti, történeti, technikai vonatkozásai) 170-190 kreditpont
(ebből 42 kredit a diplomamunkához rendelt kreditpont),
művészettörténet 40-60 kreditpont,
esztétika, művészetelmélet (társművészetek) 20-30 kreditpont,
társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretek (művészetpszichológia, művészetszociológia, jogi és menedzsment ismeretek, munkavédelem) 20-30 kreditpont.

 

8.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat 60 óra művésztelepi gyakorlat.