Szobrászművész szak

   
 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szobrászművész
Végzettségi szint:  mesterfokozat (master; rövidítve: MA)
Képzési idő: 10 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 300
Szakfelelős: Colin Foster DLA egyetemi tanár
   
 
   
 
A képzés leírása:
Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását. Ezek közé tartoznak a műtermi gyakorlatok, a gyakorlati kivitelező munkában való részvétel formái külső gyakorlóhelyeken (kőszobrász műterem, öntöde) a nyári művésztelepi tevékenység és a hazai, valamint külföldi tanulmányi kirándulások. A képzés során a hallgató megismerkedik a szobrászat kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. A képzés a kar kihelyezett alkotótelepein is folyik, ahol a hallgatókat a szaktanárok mellett a DLA (Doctor of Liberal Arts) képzésben tanuló művészek is segítik a kő-, kerámia- és fémszobrászat technikáinak elsajátításában.
A hallgatók rendszeres megmérettetésekben vesznek részt, ismereteikről kollokviumokon és szigorlatokon, gyakorlati készségeikről pedig műtermi foglalkozásokon, szemináriumokon beszámolók, gyakorlati feladatok teljesítésével adnak számot. A tanulmányok befejezésekor diplomamunkát és szakdolgozatot kell készíteni.
 
A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Sajátos ismeretanyag átadása, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével, a plasztikai ismeret és az önkifejezés készségének birtokában szobrászművészi tevékenységet folytathasson.

Alkalmassá válnak tanulmányaik befejezésével doktori (DLA) képzésben tanulmányaik folytatására.
A képzés célja olyan, a vizuális kommunikáció terén alkotó szobrászművészek képzése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Elemezni képesek a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igényeket. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.
A képzés során megismerkedik a hallgató a szobrászat kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. Az oktatás segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.
 
A képzési szakon szerezhető ismeretek:
Az egyetemes emberi és nemzeti kultúrán belül elsősorban a művészet értékeinek befogadására irányuló képzés, amely alkalmassá tesz arra, hogy ezen értékek a képzőművészet, szobrászat területén végzett alkotó tevékenységet segítsék.

A művészeti alapozó képzésre épülő, a szakmai tervezés, szaktechnológiák, történeti, technikai módszertan, térplasztika, kisplasztika, relief, érem, plakett, kivitelezési technikák, gipsz, terrakotta, fa, kő, fém (öntési, domborítási) módszerek, elektronikus többdimenziós tervezési és installálási módszerek, szobrászati tér- és környezetszervezési, építészeti, díszítőművészeti eljárások és a művészi kifejezőképesség elsajátítására szolgáló képzés.
 
A képzési szakon végzettek alkalmasak:
A képzés során fokozatosan megismerkednek a szobrászat kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal, továbbá szuverén látásmódjuk, sajátos szemléletük, kritikai érzékük és önálló ítélőképességük alapján, a plasztikai ismeretek és az önkifejezés készségének birtokában, szobrászművészi tevékenységet képesek folytatni.

A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre, jogosult műfajtól függetlenül szobrászati tervező és kivitelező munka vállalására, valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek tagságára; a mesterségfejlesztő szakmai tárgyak elvégzése függvényében vállalhat érem, dombormű, kő-, fa- és fémszobor tervezést.
 
Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.
 
Az ellenőrzés formái:
aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga,    

a tervezési, szaktechnológiai, gyakorlati ismeretekből döntően gyakorlati jegy.
 
A tananyag ismeretének értékelése:
öt fokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
három fokozatú: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
 
Kötelező szigorlati tárgyak:
művészeti anatómia és térábrázolás,
művészettörténet.
 
Záróvizsga:
A diplomamunka elkészítésének és védésének követelménye:

A szakmai záróvizsga középpontjában legalább egy reprezentatív mű áll (diplomamunka), melyet a hallgató a diploma szerzés tanévében készít. A diplomamunka önálló plasztikai mű, a diplomázó által választott méretben, anyagban és technikával elkészítve. Lehet egy közösségi hely számára készített megbízás is.
A szakdolgozat vagy a művészi szándékot körülíró írásbeli munka, vagy az általános ismeretekhez kapcsolódó elméleti probléma feldolgozása. A szakdolgozat a művészi szándékot hivatott bemutatni. A hallgató záróvizsga-bizottság előtt megvédi diplomamunkáját és válaszol a bizottság által feltett, a diplomafeladattal kapcsolatos kérdésekre, valamint megvédi a diplomamunkával párhuzamosan készített szakdolgozatot, illetve válaszol az e tárgykörben feltett kérdésekre.