Festőművész Szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles festőművész
Végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MA)
Képzési idő: 10 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 300
Szakfelelős: Somody Péter DLA egyetemi tanár
 
 
A képzés leírása:
A képzés első két évében megismerkedik a hallgató a festészet kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását. Ezek közé tartoznak a műtermi gyakorlatok, a gyakorlati kivitelező munkában való részvétel formái külső gyakorlóhelyen (grafikai műhely), a nyári művésztelepi tevékenység és a hazai, valamint külföldi tanulmányi kirándulások. A szakmai tanulmányok anatómiai, színtan-látáselméleti és anyagismereti stúdiumokkal egészülnek ki. A felsőbb évfolyamokban a szaktárgyi stúdiumokat a mesterségfejlesztő szakmai tárgyak (sokszorosító grafika, alkalmazott grafika, festett szobor, stb.) egészítik ki, valamint a Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet oktatói a legújabb művészeti alkalmazásokba (számítógépes képalkotás, multimédia, fotográfia, videó) vezetik be a hallgatókat. A szakelméleti képzés kötelező tárgyai között szerepel a művészettörténet, az esztétika, a filozófia és a néprajz.

A hallgatók rendszeres megmérettetésekben vesznek részt, ismereteikről kollokviumokon és szigorlatokon, gyakorlati készségeikről pedig műtermi foglalkozásokon, szemináriumokon beszámolók, gyakorlati feladatok teljesítésével adnak számot. A tanulmányok befejezésekor diplomamunkát és szakdolgozatot kell készíteni.
 
A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A festőművész képzés célja olyan, a vizuális kommunikáció terén alkotó szakemberek képzése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Az itt képzett festőművészek a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák megismerésével és alkotó továbbformálásával alkalmassá válnak teremtő szándékaik képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Jártasságra tesznek szert a klasszikus és modern technológiák és szemléletek közegében azok egyéni értelmezésével, szuverén felhasználásával.
 
A képzési szakon szerezhető ismeretek:
Az egyetemes emberi és nemzeti kultúrán belül elsősorban a művészet hagyományos és modern értékeinek befogadására irányuló képzés, amely alkalmassá tesz arra, hogy ezen értékek a képzőművészet, festészet területén végzett alkotó tevékenységet segítsék.

A festő szakmai folyamatokat a mesterek és hallgatók a képzési program és a hallgatói egyéni tanulmányok menetében (ábrázolás, figurativitás, nonfigurativitás, konceptualitás) együtt alakítják ki. Önálló metodológia érvényesül az eltérő technikákban is, mint a papír, fa, fém, fotóalapozás, vizes és olaj bázisú vegyes technikák, kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, történeti festészeti eljárások és módszerek.
 
A képzési szakon végzettek alkalmasak:
A festészet kifejezési eszközei, a felhasználható anyagok és technikák, a festészeti ismeretek és az önkifejezés készségének birtokában festőművészi tevékenységet képesek folytatni.

A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre, jogosult festészeti tervező és kivitelező munka vállalására, valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek tagságára. A mesterségfejlesztő szakmai tárgyak elvégzése függvényében jártasságot szerezhetnek plakát-, kiadvány-, könyv, reklámtervezésben, rézkarc-, litográfia-, szitanyomat készítésben, fotó-, számítógépes grafika és animáció-, látványtervezés-, multimédia-, videó munkák készítésében.
 
Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.
 
• aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga,    
az általános-, illetve szakmai elméleti tárgyakból döntően kollokvium,
a tervezési, szaktechnológiai, gyakorlati ismeretekből döntően gyakorlati jegy.
 
A tananyag ismeretének értékelése:
öt fokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
három fokozatú: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
 
Kötelező szigorlati tárgyak:
művészeti anatómia és térábrázolás,
művészettörténet.
 
Záróvizsga:
A diplomamunka elkészítésének és védésének követelménye:

A szakmai záróvizsga középpontjában legalább egy reprezentatív mű áll (diplomamunka), melyet a hallgató a diploma szerzés tanévében készít. Ez lehet festészeti törekvést kifejező, szakmai igényességgel megoldott feladatsor, akár egy kamara kiállítás is. Lehet közösségi hely számára készített megbízás is. A szakdolgozat vagy a művészi szándékot körülíró írásbeli munka, vagy az általános ismeretekhez kapcsolódó elméleti probléma feldolgozása. A hallgató záróvizsga-bizottság előtt megvédi diplomamunkáját és válaszol a bizottság által feltett, a diplomafeladattal kapcsolatos kérdésekre, valamint megvédi a diplomamunkával párhuzamosan készített szakdolgozatot, illetve válaszol az e tárgykörben feltett kérdésekre.