Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2020/2021-as tanévre

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére a PTE Művészeti Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére a 2020/21-as tanévre.

Pályázati feltételek:

1. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban államilag támogatott (állami ösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
2. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, melynek összege Nftv, 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző 2019. október 15-ei állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerinti hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. (Művészeti Kar: 4 fő)
3. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázhat, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre beiratkozott és legalább 55 kreditet megszerzett, kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, és szakmai területen kimagasló munkát végzett.
4. Az Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatokat Dr. habil Lengyel Péter dékánnak címezve, a Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottságához kell benyújtani a Dékáni Hivatal Titkárságára, figyelembe véve a formai követelményeket.

 

Postai cím: 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.

A pontozási rendszert a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága szabályzata tartalmazza.
A kari bizottság megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el. Az ösztöndíj odaítéléséről a végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza meg.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

- kitöltött pályázati adatlap
- a kari Tanulmányi Osztály által kiállított tanulmányi eredményeket igazoló dokumentumokat
- nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát
- a szakmai tevékenység, szakmai tanulmányi versenyek és díjak, közéleti- és egyéb tevékenységek rövid ismertetését és minden esetben az ezeket igazoló dokumentumokat (meghívók, oklevelek, CD. stb.)
- a szakmai tevékenység értékelése céljából legalább két írásos szaktanári/oktatói szakmai véleményt
-  szakmai önéletrajz
A beadandó dokumentumokkal kapcsolatban részletes útmutatást a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj szabályzata nyújt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 1. hétfő 12:00 óra

A postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn túl érkező pályázatokat nem tudjuk elfogadni.
A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók e-mailes értesítést kapnak 2020. július 10-ig.
Fellebbezések beérkezésének határideje: 2020. július 17. péntek

Az esetleges fellebbezést Dr. habil Lengyel Péter dékánnak címezve, a Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottságához kell benyújtani a Dékáni Hivatal Titkárságára. A fellebbezések elbírálása után a pályázók írásos értesítést kapnak 2020. július 22-ig. Amennyiben az ösztöndíjra pályázott, de elutasított, arra érdemes hallgató bizonyíthatóan az intézmény hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását az intézményi keret terhére kell elszámolni.
 
PTE Művészeti Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
Pécs, 2020. május 30.

Határidő: 
2020. július 01. 12:00