Ének-zene - zeneismeret osztatlan tanári MA (10 szemeszter)

A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga
2. Alkalmassági vizsga
3. Gyakorlati vizsga


1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.


2. Alkalmassági vizsga

 

Írásbeli:
1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmóniák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.
2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemutatót és a Dux kezdőhangját.
VAGY:
Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Egy szabadon választott hozott zongorakíséretes dal, vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Összhangzattan példa megszólaltatása zongorán kézbe diktálás vagy számozott basszus alapján.

Népzene:
Két szabadon választott -- egy régi- és egy új stílusú -- népdal megszólaltatása, rövid elemzése.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.

2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
VAGY:
Egy romantikus zongoramű.
VAGY:
Egy 20., vagy 21. századi kompozíció.

3. Gyakorlati vizsga

Írásbeli:
1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmónikák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.
2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.
3. Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.
4. Egyszólamú 20. századi diktandó

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Hat zongorakíséretes dal vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása, illetve a felvételi vizsgán ezen művek bármelyikének formai elemzése, harmóniai értelmezése.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Számozott basszus-játék --> rövid áttekintés után egy 8-10 ütemes harmóniasor megszólaltatása zongorán.

Népzene:
50 népdal.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.
2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
3. Egy romantikus zongoramű.
4. Egy 20. vagy 21. századi kompozíció.
A zongoradarabokat kotta nélkül kell megszólaltatni.


FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Pályaalkalmassági vizsga értékelése: alkalmas/ nem alkalmas
Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely négyszereződik.
Ebből:
Írásbeli vizsga: szolfézs – 25 pont, zeneelmélet – 25 pont
Szóbeli vizsga: laprólolvasási, hangzatfelismerési és akkordjátszási feladatok – 32 pont, népdal – 6 pont, műdal – 6 pont, zongora – 6 pont