Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Előadóművészet alapszak - Hangszeres és ének szakirányok - Zenekar- és kórusvezető szakirány

HANGSZERES ÉS MAGÁNÉNEK SZAKIRÁNYOK

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.

A meghirdetett darabokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.

A felvételi vizsga részei:

1. Alkalmassági vizsga - az alkalmasságot a főtárgy gyakorlati vizsgára beküldött anyagok alapján ítéljük meg

2. Főtárgy gyakorlati vizsga - követelményei


Magánének

 • egy barokk dal vagy ária
 • egy klasszikus dal vagy ária
 • kettő romantikus dal
 • egy 20-21. századi magyar dal
 • egy népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni.
A felsorolt művekből legalább 20 percnyi felvételt kérünk!
Kérjük, ezen kívül küldjön egy bemutatkozó videót, amelyben a következő a kérdésre ad választ: hol, mit, kinél, hány évig tanult zenélni, miért szeretne PTE Művészeti Karára tanulni, mi a célja az énektanulással?

Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni. Amennyiben a felvételiző még nem szerezte be, nem kizáró ok az igazolás hiánya.

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy etűd
 • egy tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
 • egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával), zongorakíséret nélkül


Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy etűd a szakiskola anyagából
 • egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
 • egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó) zongorakíséret nélkül


Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy gyakorlat (etűd)
 • egy szonáta tétel vagy előadási darab zongorakíséret nélkül
 • egy tétel Bach szólószvitjeiből
 • versenymű egy gyors tétele


Gordon

 • egy etűd
 • két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
 • egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül), zongorakíséret nélkül


Fuvola

 • két etűd (különböző karakterű)
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy fuvolaverseny I. tétele zongorakíséret nélkül

Oboa

 • egy Esz-dúr skála
 • két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
 • egy előadási darab (karakterdarab)
 • egy koncert lassú és gyors tétele


Fagott

 • egy A-dúr skála
 • egy etűd
 • egy előadási darab (karakterdarab)
 • egy koncert vagy szonáta lassú és gyors tétele, lehet zongorakíséret nélkül


Klarinét

 • Asz-dúr skála
 • két különböző karakterű etűd
 • egy szóló darab
 • egy versenymű gyors tétele, zongorakíséret nélkül


Kürt
Etűd:

 • J. F. Gallay III./ . vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:

 • klasszikus versenymű-tétel kadenciával és egy eltérő korstílusú tétel, vagy előadási darab, lehet zongorakíséret nélkül


Harsona

 • egy etűd
 • két különböző korstílusból 1-1 előadási darab, lehet zongorakíséret nélkül


Trombita

 • egy etűd
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy szabadon választott mű vagy műrészlet, lehet zongorakíséret nélkül


Tuba

 • C. Kopprasch: 35. etűd
 • V. Blazevich: 20. etűd
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy XX. századi előadási darab, lehet zongorakíséret nélkül


Ütőhangszer
Dallamhangszer

 • egy szabadon választott Bach csellószvít szabadon választott tétel
 • egy szabadon választott négy verős dallamhangszeres előadási darab

Set-up:

 • egy szabadon választott set-up darab

Kisdob

 • egy szabadon választott klasszikus kisdob darab, vagy etűd
 • egy szabadon választott rudimental szóló kisdob darab


Gitár

 • két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
 • két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
 • két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)


Orgona

 • egy Bach trió vagy triószonáta gyors tétele vagy egy Bach előtti virtuóz mű
 • egy prelúdium (vagy fantázia, tokkáta) és fúga (J.S. Bach)
 • egy romantikus vagy XX. századi orgonamű


Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy Bach prelúdium és fúga (Das Wohltemperierte Klavier)
 • egy bécsi klasszikus szonáta két tétele (1. tételt kötelező választani)
 • egy virtuóz etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
 • egy romantikus mű vagy egy XX. századi mű


FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg", az alkalmasságot a főtárgy gyakorlati vizsgára alapján ítéljük meg
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

 
ZENEKAR- ÉS KÓRUSVEZETŐ SZAKIRÁNY

A felvételi vizsga részei:
1.    Alkalmassági vizsga -az alkalmasságot a gyakorlati vizsgán belül nyújtott teljesítmény alapján vizsgáljuk
2.    Gyakorlati vizsga követelményei

ÍRÁSBELI VIZSGA – videó-konferencia

1. Szolfézs

 • egyszólamú, XX. századi dallam lejegyzése


2. Zeneelmélet

 • összhangzattani példa lejegyzése diktálás után
 • előre megküldött összhangzattani példa kidolgozása


SZÓBELI VIZSGA – videó-konferencia

1. Szolfézs

 • Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből. (1-100. példa)
 • hangsorok, hangközök, hangzatok és fordításaik éneklése, felismerése hallás után


2. Zeneelmélet

 • összhangzattani példa leírása hallás után


3. Zongora (valamennyi művet kotta nélkül kell játszani) - 2 választott darabról videófelvétel küldése

 • egy etűd
 • egy Bach-mű
 • egy szonátaformában írt szonátatétel
 • egy szabadon választott darab


4. Ének – videó-konferencia

 • egy parlando rubato és egy tempo giusto típusú magyar népdal éneklése és elemzése


5. Vezénylési gyakorlat – videófelvétel

 • zenekari: előzetes felkészülés alapján W.A. Mozart: Kis éji zene és F. Schubert: h-moll „Befejezetlen” szimfónia – a két darab közül egyet küldjön meg kép- és hangfelvételen
 • a bizottság által megküldött kórusfelvétel elvezénylése – videófelvételt küldjön vissza


6. Pályaalkalmassági beszélgetés videó-konferencia

 • a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése
 • zenei műveltségi kérdések


FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmasságot a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján vizsgáljuk.
A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.
Amennyiben valamelyik vizsgarészen 0 pontot ér el a felvételiző, úgy az összpontszáma is 0 pont.

Írásbeli vizsga (videó-konferencián bonyolított)- max. 50 pont
- Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont

Szóbeli (videó-konferencián zajló) és beküldött videófelvételek alapján értékelt vizsga - max. 150 pont
- szolfézs 0-20 pont
- összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
- zongora 0-20 pont
- ének 0-20 pont
- vezénylési gyakorlat 0-60 pont
- pályaalkalmassági beszélgetés 0-10 pont