Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Előadóművészet alapszak - Hangszeres és ének szakirányok - Zenekar- és kórusvezető szakirány

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR
ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET
FELVÉTELI 2019

ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPSZAK

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő): 6

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel művészi szolgálat ellátására képesek zenekarokban, énekkarokban és kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
• klasszikus hangszeres előadóművész
• klasszikus ének előadóművész
• zenekar- és kórusvezető előadóművész

Főbb tárgyak
• alapozó ismeretek: 20-30 kredit
filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;
• szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit
a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene/kamaraének, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;
b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit
a hangszer / éneklés / vezénylés technikája, művek produktív feldolgozása, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, a szakirányú diploma megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;
c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítjuk a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit.

Szakirányok és specializációk
• Klasszikus hangszer előadóművész (hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, zongora, orgona, ütőhangszerek)
• Klasszikus ének előadóművész
• Zenekar- és kórusvezető előadóművész
 
Információ felvételi ügyekben:
     7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
   72/501-500/ 28-207
   Sipos Judit

 
ELŐADÓ-MŰVÉSZET ALAPSZAK, MAGÁNÉNEK SZAKIRÁNY

 

A felvételi vizsga részei:

1. Alkalmassági vizsga (magánének és zenei-elméleti)

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga részei a magánének szakirányokon

 

A) magánének főtárgyi meghallgatás

B) próba óra

C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga

 

A) Magánének főtárgyi meghallgatás

A magánének főtárgyi meghallgatás és próba-óra az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre.

 

A magánének főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

 

Magánének szakirány:
A felvételi anyagból 3 darab, ebből egy magyar mű előadása kotta nélkül.

 

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

 

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

Magánének

- egy barokk dal vagy ária
- egy klasszikus dal vagy ária
- kettő romantikus dal
- egy 20-21. századi magyar dal
- egy népdalfeldolgozás


A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!

Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni.

 

Felvételi vizsgarészek és értékelésük:

 

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

A magánénekes főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

 

Hangszeres szakirányok

 

A felvételi vizsga részei:

1. Alkalmassági vizsga (hangszeres és zenei-elméleti)

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

 

A) hangszeres főtárgyi meghallgatás

B) próba óra

C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga

 

A) Hangszeres főtárgyi meghallgatás

A hangszeres főtárgyi meghallgatás az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre.

 

A hangszeres,főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

 

Kürt szakirány:
Kettő különböző stílusú előadási mű a felvételi anyagából.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Harsona szakirány:

Kettő különböző stílusú előadási mű a felvételi anyagából.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Trombita szakirány:
Kettő különböző stílusú előadási mű a felvételi anyagából.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Tuba szakirány:
Kettő különböző stílusú előadási mű a felvételi anyagából.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Ütőhangszerek szakirány:
A felvételi vizsga anyaga.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Hegedű szakirány:

Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Mélyhegedű szakirány:

Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Gordon:
Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Gordonka szakirány:

Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Fuvola szakirány:
1 etűd
1 előadási darab
1 barokk szonáta 2 tétele
1 klasszikus versenymű 1. tétele

A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Klarinét szakirány:
1 választott skála a középiskolában tanultak szerint.
2 különböző karakterű etűd.
1 előadási darab vagy annak tétele(i). A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.

A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Oboa szakirány:
1 választott skála a középiskolában tanultak szerint.
2 különböző karakterű etűd.
1 előadási darab vagy annak tétele(i). A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.

A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Fagott szakirány:
1 választott skála a középiskolában tanultak szerint.
2 különböző karakterű etűd.
1 előadási darab vagy annak tétele(i). A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.

A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Orgona szakirány:
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

Zongora szakirány:
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

Gitár szakirány.
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

 

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

 

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

 

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 
2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Hegedű

(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- három gyakorlat
- két szonáta tétel
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

Gordon

- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Fuvola

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok

- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

Kürt

Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Trombita

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Ütőhangszer

Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab

Üstdob
- egy négy timpanis etűd, vagy darab

Kisdob
- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

Gitár

- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Orgona

- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

Zongora

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű

- egy XX. századi mű

 

Felvételi vizsgarészek és értékelésük:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

 

Zenekar- és kórusvezető szakirány

 

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga

 

1.Alkalmassági vizsga követelményei

 

Írásbeli
Szolfézs – Zeneelmélet
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése
- összhangzattani példa kidolgozása

Szóbeli

Zongora
- egy Bach-mű

Ének
- egy zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- egy választott magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalt emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.
Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

 

2. Gyakorlati vizsga követelményei

 

Írásbeli vizsga

1. Szolfézs
- egyszólamú, XX. századi dallam lejegyzése
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése

2. Zeneelmélet
- összhangzattani példa lejegyzése diktálás után, vagy négyszólamú korál lejegyzése fokszámozással
- összhangzattani példa kidolgozása

 

Szóbeli vizsga

1. Szolfézs
- diatonikus dallamok lapról éneklése, könnyű alterációkkal, rokon hangnembe történő modulációval
- hangsorok, hangközök, hangzatok és fordításaik éneklése, felismerése hallás után

2. Zeneelmélet
- összhangzattan: mintapéldák diktálás után

3. Zongora (valamennyi művet kotta nélkül kell játszani

- egy etűd

- egy Bach-mű

- egy szonátaformában írt szonáta tétel

- egy szabadon választott darab

4. Ének
- két különböző stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)

- különböző típusú 100 (választott) magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalok jegyzékét a vizsgázó adja át a bizottságnak. A népdalokat emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.

5. Vezénylési gyakorlat

- zenekari: előzetes felkészülés alapján W.A. Mozart: Kis éji zene és F. Schubert: h-moll „Befejezetlen” szimfónia

- kórus: a felvételi bizottság által kijelölt mű helyszínen való felkészülés utáni vezénylése

6. Pályaalkalmassági beszélgetés

- a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése

- zenei műveltségi kérdések

 

Felvételi vizsgarészek és értékelésük:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

 

Írásbeli vizsga - max. 100 pont
- Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 100 pontból 50 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

 

Szóbeli vizsga - max. 100 pont
- szolfézs 0-20 pont
- összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
- zongora 0-15 pont
- ének 0-15 pont
- vezénylési gyakorlat 0-20 pont
- pályaalkalmassági beszélgetés 0-10 pont