Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Képzőművészeti Intézet - Alkalmassági és gyakorlati vizsga követelmények

Festőművész és szobrászművész osztatlan mesterképzések

Képzőművész-tanár 2 féléves képzés

• Művészettörténet mesterképzés

 

Szobrászművész osztatlan mesterképzés

 

Alkalmassági vizsga

A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5 db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).
Gyakorlati felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
 
A felvételizők hozzanak magukkal
• minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
• a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
• a mintázáshoz: mintázóeszközt
• a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat
 
Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
• akt tárgyi környezettel, rajz
• fejtanulmány mintázás
•  kreatív feladat, 3D kompozíció
 
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
• művészettörténet (írásbeli teszt)
• otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
• pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

Ajánlott irodalom:
• Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
• képzőművészeti folyóiratok
 
Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont
• akt tárgyi környezettel, rajz - 0-25 pont
• fejtanulmány mintázás - 0-25 pont
• kreatív feladat, 3D kompozíció - 0-20 pont
Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont
• művészettörténet (írásbeli teszt) - 0-20 pont
• otthoni munkák bemutatása - 0-55 pont
• pályaalkalmassági beszélgetés - 0-55 pont
 

 
Festőművész osztatlan mesterképzés
 
Alkalmassági vizsga
A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz, festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).
 
Gyakorlati felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
 
A felvételizők hozzanak magukkal
• minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
• a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
• a festéshez: akvarellt, temperafestéket vagy más vizes alapú festéket, ecsetet stb. (olajfestéket ne hozzanak)
• a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat
 
Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
• akt tárgyi környezettel, rajz
• fejtanulmány festés
• kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs)
 
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
• művészettörténet (írásbeli teszt)
• otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
• pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben
 
Ajánlott irodalom:
• Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
• képzőművészeti folyóiratok

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont
• akt tárgyi környezettel, rajz - 0-25 pont
• fejtanulmány festés - 0-25 pont
• kreatív feladat - 0-20 pont
Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont
• művészettörténet (írásbeli teszt) - 0-20 pont
• otthoni munkák bemutatása - 0-55 pont
• pályaalkalmassági beszélgetés - 0-55 pont

 

 
 
KÉPZŐMŰVÉSZ-TANÁR
2 féléves képzés
 
A képzőművész-tanár szakra jelentkezhet minden hallgató, aki a művészeti képzési terület valamennyi osztatlan szakán folytatott tanulmányok ötödik félévét lezárta, vagy nem tanárszakon szerzett művészeti osztatlan mesterfokozatot.

A felvételi vizsga részei:
Pályaalkalmassági beszélgetés a motivációs levél alapján

A szóbeli alkalmassági vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt 1 A/4-es oldal) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

Szakmai vizsga

Szakmai beszélgetés, a szakterületi képzésen készített munkákból összeállított portfólió bemutatása
(A legalább A/4-es méretű portfólió tartalmazzon egy rövid szakmai életrajzot és min. 15 alkotásról készített reprodukciót.)
Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk alapján.
Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

A felvételi pontok számítása:
A gyakorlati vizsgán 99 pont szerezhető, 1 előnyben részesítési többletpont adható a jogosultsági feltételek megléte esetén.
 
 

 
 
MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉS

A jelentkezés feltételei
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
-    feltétel nélkül elfogadott (alap)szak: szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet szakiránya
-    feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények: művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti képzési ágak alapképzési szakjai, valamint a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. E szakok esetében a belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet specializációjának ismeretköreiből.

A felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
-    szóbeli felvételi (a felvételi elbeszélgetés alapján, amelynek témája a jelentkező motivációja és az európai művészettörténeti stíluskorszakok, illetve azok fő emlékei, a művészettörténet módszerei és intézményrendszere)
-    korábbi szakmai ismeretek (a jelentkezéshez csatolt dokumentumok, elsősorban az önéletrajz, motivációs levél, szakdolgozati kutatás, publikációk alapján)

Pontszámítás
-    szóbeli felvételi: maximum 50 pont
-    korábbi szakmai ismeretek: maximum 40 pont       

Többletpontok (maximum 10 pont):
-    Esélyegyenlőségi maximális pont: 7 pont
-    fogyatékosság: 3 pont
-    gyermekgondozás: 2 pont
-    hátrányos helyzet: 2 pont
-    2 nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
-    3 nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
-    3 nyelvvizsga/középfokú (B2) komplex: 3 pont
-    demonstrátori tevékenység: 2 pont
-    OTDK 1. helyezés: 5 pont
-    OTDK 2. helyezés: 3 pont
-    OTDK 3. helyezés: 2 pont