Erasmus+ tanulmányi mobilitás 2018/19 - Újvidéki Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tanulmányi mobilitás megvalósítására a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében

1 fő MA v. DLA hallgató részére az Újvidéki Egyetemen (zeneművészet, képzőművészet területeken)

A pályázat célja:
Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében a pályázaton nyertes hallgató lehetőséget kap az Európai Unión kívüli partneregyetemen, részképzésben részt venni (lehetőséget kap arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 5 hónap.

 

A program keretében külföldön teljesítő hallgatók:
•    5 hónapot töltenek a partneregyetemen;
•    a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
•    itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
•    A hallgató gazdálkodás, menedzsment, közgazdaságtan szakos
•    külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján 12 ECTS.

•    A partneregyetemek tanulmányi információi:
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/studies/study-programs/by-institutions

Általános részvételi feltételek:
•     a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
•    Elsősorban MA v. DLA szintű hallgató részére. A kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)
•    abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n; és diplomáját nem szerzi meg a mobilitási időszak befejezése előtt
•    a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
•    megfelelnek az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.
•    Pályázati feltételek a PTE MK-n:
•    ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag a pályázat benyújtását megelőző két lezárt félévben/ MA hallgatók esetében BA diploma átlag
•    benyújtandó dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, önéletrajz, utolsó két lezárt félév átlagigazolása (MA     hallgatók esetében BA diploma), nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, igazolás közösségi és tudományos tevékenységről
•    A pályázat elnyerésének feltétele a pályázott nyelvterület nyelvéből minimum középfokú “C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával a kiutazás feltétele a nyelvi meghallgatáson való sikeres szereplés.
•    A pályázat beadásához szükséges a Kar Erasmus szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele, amely a …….oldalon érhető el.
•    Az ösztöndíjat elnyerő hallgató Karunkon az ösztöndíj tartamára egyéni tanulmányi és vizsgarendet kap. A hallgatónak a külföldön töltött félév során minimum 12 ECTS kreditet kell teljesítenie a partnerintézményben. A teljesített tárgyakat a PTE MK a Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján elismeri.

Az ösztöndíj mértéke: A pályázatot elnyert hallgató 650 EUR/hó havi ösztöndíjban (5 hónapra) illetve egyszeri utazási támogatásban részesül. A pályázatot elnyert hallgató egyéni ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel. Az ösztöndíjszerződés és az utalás adminisztrációját a PTE Külügyi Igazgatósága koordinálja.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2018. október 15. 12:00 óráig kell benyújtani https://outgoing.pte.hu/ weboldalon.

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad.

A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság a Kari Külügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2018. október ..-ig. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai a kari Erasmus szabályzatban elérhetőek a kari honlapon:
http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/ad...

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.
A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:
Seres Beáta, kari Erasmus-koordinátor
seres.beata@pte.hu


Prof. Lakner Tamás
dékán

Határidő: 
2018. October 15. 12:00