A képzésről

 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola 2009-től képző- és zeneművészeti ágban működik.
A doktori iskola vezetője: Prof. Colin Foster
 

PTE MK Doktori Iskola képző- és zeneművészeti ágainak Képzési terve (2010-től)

PTE MK Doktori Iskola képző- és zeneművészeti ágainak Képzési terv (2016. szeptember 1-től)

 

Tartalom:

A képzés programjai

I. KÉPZŐMŰVÉSZET

II. ZENEMŰVÉSZET

 


 

 

Doktori Témavezetők/ Témák:

 

I. KÉPZŐMŰVÉSZET

 

Programvezető: Prof. Colin Foster

 

 

Nyilas Márta

Téma: festészet

A technika és a tematika köztudottan szerves kapcsolatának folyamatos egymásra hatásának kutatása a valódi művészi produktum létrehozásában.

Az anyag személyes, érzéki használatán alapuló kísérletezések egy szuverén képi valóság megteremtésében.

A festői gondolkodás sokoldalúságának érvényesítése síkban és térben (installatív-festészet/objekt).

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: nyilas.marta@pte.hu

 

 

Somody Péter

Téma: festészet

Festészet és a festészet közvetlen határterületeinek, kiterjedésének kutatása.

Kapcsolatok felfedése a klasszikus alapokon nyugvó festészet és más médiumokhoz tartozó területek, mint pl. a videó-művészet, tárgy-művészet, a „mozgó" művészet festészeti kihatásaival.

A műtárgy autonóm léte, a művek szellemi és fizikai szerkezete, struktúrája a festészet területén, illetve annak határterületein.

A kiterjesztett festészet és annak materiális lehetőségei, áthallásai más

műfajokkal. A kép prezentációjának problematikája.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: somody@gmx.net

 

 

Hegyi Csaba

Téma: festészet

A modern és a jelenkori művészet kapcsolata az antik, a népvándorlás kori és a keresztény európai festészet, művészet történetével. A festészet anyagainak, elemeinek, kifejezőeszközeinek szimbolikus jelentéstulajdonításai. A festészet kapcsolata más műfajokkal és tudományokkal (például: rajz, szobrászat, konstrukciók, játékok, ideogrammák, ornamentika, népi díszítőművészet, antropológia, matematika). A személyes alkotói út helye a

magyar és az európai művészet összefüggésében. Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: hegyi.csaba@pte.hu

 

 

Nemes Csaba

Téma: Társadalomkritika, intézménykritika, aktivizmus

Olyan doktoranduszok jelentkezésére számítok elsősorban, akik reflektíven viszonyulnak a körülöttünk zajló társadalmi eseményekre, legyen az általános érvényű nemzetközi folyamat (pl.: globalizációkritika, fenntartható fejlődés, környezetvédelem, stb.), vagy lokális közösségeket érintő probléma (pl.: szegregáció, mélyszegénység, stb.).

Az utóbbi években itthon is megerősödni látszik az a társadalomkritikus művészetszemlélet, amely fontosnak tartja a művész elkötelezett társadalmi szerepvállalását, azt a kritikai attitűdöt, amely témájának tekinti azokat a hétköznapi vagy akár egyetemes érvényű kérdéseket, amelyek a közvéleményt is egyaránt foglakoztatják.

A kutatási témák a jelentkezők érdeklődési területének megfelelően egyénre szabottak illetve műfajilag teljes mértékben szabadok.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: nemes.csaba@gmail.com

 

 

Ernszt András

Téma: Festészet Különböző absztrakt és annak határán mozgó festészeti irányzatok kutatása. A táblakép határainak kiszélesítése, a táblakép méretbeli lehetőségeinek vizsgálata. Festészeti eljárások, technikák vegyes alkalmazásának a kutatása, a lehetséges kölcsönhatások vizsgálata (például sokszorosító grafikai eljárások táblaképeken történő alkalmazása). A kutatási témák a jelentkezők érdeklődésének megfelelően egyénre szabottak.

Megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: ernszt@mailbox.hu

 

 

Gerendy Jenő

Téma: A képzőművészet és a tervezőgrafika határterületei.

Kapcsolódási pontok, integratívitás a tervezőgrafika és a kortárs képzőművészet képalkotási tendenciái között. A képzőművészet és a tervezőművészet interdiszciplináris folyamatainak, technológiai fejlődésének összehasonlítása és mindezek lehetséges kölcsönhatásainak vizsgálata.

A tervezőgrafika határterületeinek kutatása, új kifejezésmódok keresése, és az eredmények alkalmazása a vizuális kommunikáció gyakorlatában és / vagy műalkotások létrehozásában.

Néhány feldolgozható téma: - a vizuális kommunikáció, mint alkotói médium

- infodesign és képzőművészet

- képalkotó tipográfia

- képgrafikai és fotó eljárások tervezőgrafikai „újrahasznosítása”

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: gerendy.jeno@pte.hu

 

 

Szijártó Zsolt

Téma: Átalakuló medialitás – kulturális fordulat – változó művészet-felfogás

Az utóbbi évtizedben a kommunikációs technológiák radikális átalakulása számos ponton megváltoztatta a művészet hagyományos felfogását, esztétikai nézetrendszerét, intézményi kereteit. A művészeti gyakorlatok hagyományosan a médium-fogalom körül szerveződő felosztását (festészet, szobrászat, film) az új médiumok, a digitalizáció jelentkezése kérdőjelezte meg, míg a művészet körüli intézményrendszer átalakulása egybeesik a

későmodern társadalmak nyilvánosságának megváltozásával (a „látványosság társadalma”, „élménytársadalom”, stb.). Ezek a változások természetesen nem hagyták érintetlenül a művészettel foglalkozó tudományágakat sem: a médiaelmélet, a vizuális kultúra kutatása, a kultúratudomány által jellemezhető területen egyre nagyobb számban jelennek meg olyan izgalmas kérdésfelvetések, amelyek megpróbálnak számot vetni a művészetek szerepével a megváltozott mediális, kulturális és társadalmi feltételek között. Olyan doktoranduszok jelentkezését várom, akik művészeti praxisukban reflektálnak ezekre a társadalmi-kulturális-mediális változásokra. A kutatási témák a jelentkezők érdeklődésének megfelelően egyénre szabottak. Előzetes megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: szijas@commonline.hu

 

 

Timár Katalin

Téma: képzőművészet

- performativitás

- művészeti kutatás (artistic research)

- változó művészetfogalom

- interdiszciplináris módszertanok

- kritikai művészet

A kutatási témák a jelentkezők érdeklődési körének megfelelően egyénre szabottak. Megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: timar.katalin@pte.hu

 

 

Colin Foster

Téma: szobrászat és természet művészet Virtuális és valódi terek. Ezt értelmezhetjük úgy, mint valódi fizikai szobrászati tárgyi terek és ezek tárgyi világának elhelyezkedése az épített vagy természeti környezetben, de lehet úgy is érteni, mint társadalmi tér vagy akár virtuális, a számítástechnika által létrejött régi új terek. Az egyéni kutatási programon alapszik az elfogadott téma, valamint a doktorandusz mester szakmai kapcsolatán.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: colin.foster@pte.hu

 

 

Gaál Tamás

Téma: szobrászat

Szobrászati témák megjelenítése háromdimenziós tárgyiasult művekben vagy a téri jelenségekre utaló megfogalmazások más médiumban.

A hallgató személyes közeg-tér tapasztalatainak közvetítése munkáiban.

Kortárs és klasszikus szoborművek vizsgálata tekintettel az aktuális megjelenítésekre a hallgató kutatási témájához kapcsolódóan.

A szobrászat aktuálisan alkalmazott technológiáinak felhasználhatósága, az anyag karakterét követő színezés és az ipari technológiák alkalmazása a fémszobrászatban.

Megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: tamsemil1@gmail.com

 

 

Nagy Márta

Téma: Szobrászat

A kerámia anyagok és technológiák kifejezésbeli sajátosságai a szobrászat területén.

Egyéni szobrászi nyelv kialakítása a kerámia anyagok és technológiák széles skálájának használatával, különös figyelemmel a kerámia anyagok tulajdonságaiból, megjelenéséből adódó sajátos kifejezésbeli lehetőségekre. A művek léptéke az intim mérettől az építészeti léptékű munkák létrehozásáig terjedhet.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: nagy.marta@pte.hu

 

 

Fusz György

Téma: Szobrászat

Az épített tér és műtárgy kapcsolata. A szobrászati tér, alkalmazott szobrászat az épített térben. Plasztikai kifejezésmódok és lehetőségek, új anyagok, technológiák kutatása. A tér

karakterének, funkciójának vizsgálata a műalkotások szempontjából. A kerámia, a porcelán, a beton, az üveg felhasználása.

Az ökológiai szemléletmód, az organikus szobrászat alkalmazása az épített térben.

Megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: fusz.gyorgy@pte.hu

 

 

Mészáros Gergely

Téma: Szobrászat

Szakralitás keresése a művészeti alkotófolyamaton keresztül.

Javaslom mindazon hallgatóknak, akik az élethez való alapvetően szakrális, vagy a szakralitást kereső viszonyulásukat a művészet területén belül (is) szeretnék megélni.

A téma kutatásában fontos szerephez jut az anyag, mint közvetítő médium, (pl.: anyagszimbolika), az anyagból kiinduló kontemplációs asszociációk kutatása.

A szakralitás a témán belül tágan értelmezhető, de igény esetén lehetséges csupán egy-egy területre fókuszálni (pl. keresztény szakralitás).

Speciális lehetőség (a fentiekkel összefüggésben, vagy azon kívül) a fémöntéssel megvalósított szobrászati produktumok területén belül végzett kutatás.

Előzetes egyeztetés után más téma is kutatható.

Elérhetőség: meszaros.gergely@pte.hu

 

 II. ZENEMŰVÉSZET

 

Programvezető: Vidovszky László Professor Emeritus

 

  

Vidovszky László

Téma: Zeneművészet, Hangzó műtárgyak (zene és vizualitás) Elméleti és gyakorlati munka: hangzó műtárgyak, sík és térbeli szerkezetek létrehozása és/vagy zenei folyamatok vizualizálása. A jelölt zenei vagy képzőművészeti tárgyú programmal jelentkezik, mely a két művészeti ág egyenrangú alkalmazását kívánja kutatni. Mindkét esetben egy választott társtémavezetővel együtt dolgoznak a kutatásokon és a mestermunkán. Néhány feldolgozható kérdés:

 • műtárgyak akusztikus használata;
 • képzőművészeti anyagok és technikák hangzó alkalmazása
 • zenei jelenségek képi átalakítása
 • a látás és a hallás egyidejű eseményeinek(jelenségeinek) használata, a közös érzékelés hatásmechanizmusainak a vizsgálata.
 • Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: vidovszky.laszlo@gmail.com

  

 

Király Csaba

Téma: Zeneművészet, Improvizáció

Billentyűsöknek, elsősorban orgonisták és zongoristák számára.

Az improvizáció hatékony elsajátításának folyamata, a spontán rögtönzési- és a tudatos szerkesztési készség fejlesztésének lehetőségei, szintjei. Az interpretáció, az improvizáció és a zeneszerzés egymásra hatásának kutatása.

Néhány feldolgozható téma:

 • Kötöttség és szabadság, vezérelvek alkalmazása, építkezés, tonális és atonális gondolkodás, hangzásrendszerek alkalmazása
 • Improvizálás különböző stílusokban a zenei hagyományok alapján, tágabb és szűkebb értelemben vett stílusértelmezés
 • Szóló és csoportos improvizálás: vezérelvek összehangolása, alkalmazkodó magatartás, zenei párbeszéd, kommunikáció
 • Az inspiráció, a tudatosság, a képzelőerő szerepe az improvizációban, kompozíciós törekvések, a kreativitás minőségi ismérvei, a művészi improvizáció
 • Az improvizáció gyakorlati alkalmazása az oktatásban - az improvizálási készség fejleszthetőségének bizonyítékai egy elismert, publikált módszertan alapján
 • Kreatív gondolkodás a nagy improvizátorok interpretációiban – elemzés hangfelvételek és/vagy lejegyzett kották alapján

A témák szűkíthetők egy-egy konkrét területre koncentrálva. Kívánatos, hogy a jelölt – kutatási munkája során – figyelembe vegye a választott billentyűs hangszer hangzásából, működési elvéből és történeti hagyományaiból eredő specifikumokat.

Elméleti munka: a választott téma elméleti alapjainak kutatása a rendelkezésre álló szakirodalom alapján. Gyakorlati munka: a témához kapcsolt kísérletek gyakorlati alkalmazása, meghatározott zenei szempontokra történő improvizációk, kapcsolódó kompozíciók készítése.

A jelölt doktori koncert programjában csak a választott témával kapcsolatos improvizációk szerepelhetnek.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: kiralycsaba.mail@gmail.com

 

 

Bánfalvi Béla

Téma: Zeneművészet, A vonós hangszerek és alkalmazásuk

 • A vonós hangszerek fejlődése a középkortól a XX. századig
 • A zenei előadásmód változásai a XIX. és a XX. században
 • Kadencia írása és átiratok készítése.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: turul10@gmail.com

 

 

Drahos Béla

Téma: Zeneművészet, Fúvós hangszerek

A klasszikus fuvolahang fejlődése a különböző zenei korszakok tükrében, a hangszer folyamatos tökéletesedésének figyelembe vételével (Miként tudjuk visszaidézni régebbi korok fuvolahangját mai, modern hangszerünkön?)

 • A fafúvós hangszerek szerepe a szimfonikus zenekarban (tradíciók, hangszerfejlődés, a zenekari hangzás változása a barokk kortól napjainkig)
 • W. A. Mozart fuvolaversenyeinek elemzése (a legfrissebb kutatásokat alapul véve), valamint kadencia készítése, a kornak megfelelő stílusjegyeket alkalmazva
 • II. Nagy Frigyes szerepe a fuvola történetében
 • Kadencia írása és átiratok készítése.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: beladrahos55@gmail.com

 

 

Farkas István Péter

Téma: Zeneművészet, Fúvós hangszerek

 • Fúvós hangszerek. A hangszerek szimbolikus jelentése a művészetben és szerepe a társadalomban (zene - képzőművészet - irodalom kölcsönhatásai a különböző korokban)
 • A fúvós hangszerek szerepe a különböző történelmi korszakok kultúrájában
 • A fúvós hangszerek megjelenése a zenekari kultúrában
 • Kadencia írása és átiratok készítése.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: farkasistvanpeter@yahoo.com

 

 

Lakner Tamás

Téma: Zeneművészet

A népzene, a vers és zene kapcsolata a polifónia és a harmóniai szerkesztés jellegzetességei, hangkészletek, korszerű megoldások a magyarországi vokális zeneirodalomban.

Megbeszélés alapján más téma is kutatható

Elérhetőség: violin.tamas@gmail.com

 

 

Keresztes Nóra

Téma: Zeneművészet, Zeneelmélet, A tonális rendszerek változásai

 • tartalom és forma összefüggése valamely szerző életművének egy zárt részében (műfajcsoport, vagy zárt ciklus, stb.)
 • lényegi stílusjegyek valamely szerző életművének egy behatárolt részében (műfajcsoport, vagy zárt ciklus, stb.)
 • valamely szerző stílusának tanításával kapcsolatos elméleti/módszertani/stb. problémák összefüggése és megoldási lehetőségei A kutatás során – az önálló gondolkodást igénylő, saját kútfőből merített analízis mellett – nagy hangsúlyt kap a választott téma nemzetközi kutatási eredményeinek megismerése, ill. azoknak a disszertációba történő beépítése is, ebből következően a kutatáshoz szükséges idegen nyelvek ismerete feltétlenül szükséges.

Megbeszélés alapján egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: keresztes.nora@pte.hu

 

 

Vas Bence

Téma: Zeneművészet, Pengetős és billentyűs hangszerek, kiemelten a klasszikus gitár

 • interpretáció és analízis az idői perspektíva változásain keresztül. A kifejezés és a gesztus, a gesztikusság idői komponensei. Az előadói eszköztár finomhangolása, pszichoakusztikai korlátai.
 • a hangszerjáték módszertana
 • a hagyományos irodalom és az átíratok lehetőségei
 • a pengetős hangszerek előadói szerepei: szóló, kamarazene, versenyművek, oratórikus művek, continuo, összhangzattan stb.
 • a kórus- és pengetős irodalom összefüggései, előadói implikációi
 • megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható

 Elérhetőség: vas.bence@pte.hu