Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Zenetanár osztatlan képzés__Hangszeres és ének szakirányok

ZENETANÁR OSZTATLAN KÉPZÉS (10 szemeszter)

HANGSZERES ÉS ÉNEK SZAKIRÁNYOK

A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga
2. Elméleti alkalmassági vizsga
3. Főtárgy gyakorlati vizsga

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2. Elméleti alkalmassági vizsga a hangszeres és ének szakirányokon

Szolfézs írásbeli
• 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
• XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
• lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
• Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
• összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
• a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
• klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
• 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
• zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
• pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
• két Bach-mű
• klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
• egy Bartók-mű
• egy előadási darab

Motivációs és szövegértési beszélgetés
A felvételi vizsgán beszélgetésre kerül sor arról, mi motiválja a felvételizőt a tanári pályára, milyen szakmai elképzelései vannak a tanítással kapcsolatosan.
 
3. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének
• 5 különböző stílusú dal (barokk, klasszikus, 2 romantikus, XX. századi magyar)
• 1 ária
• egy Kodály népdalfeldolgozás kísérettel vagy kíséret nélkül
Minden darabot eredeti nyelven kérünk előadni.
Jelentkezési feltétel: gégeszakorvosi igazolás

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• egy prelúdium és fuga (Bach)
• egy bécsi klasszikus szonáta
• egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
• egy romantikus mű
• egy XX. századi mű

Orgona
• egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
• egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
• egy romantikus orgonamű
• egy XX. századi orgonamű

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• két etűd (különböző karakterű)
• két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
• egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• két etűd a szakiskola anyagából
• egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
• egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
• egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• három gyakorlat
• két szonáta tétel
• két tétel Bach szólószvitjeiből
• versenymű két tétele

Gordon
• két gyakorlat
• két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
• egy Bach-mű tétele
• egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Gitár
• két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
• két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
• két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Fuvola
• az összes dúr és moll skála
• két etűd (különböző karakterű)
• egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
• egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
• egy előadási darab

Kürt
Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.
Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok
• az összes dúr és moll skála
• két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
• egy előadási darab (karakterdarab)
• egy koncert lassú és gyors tétele

Trombita
• az összes dúr és moll skála
• két etűd (különböző karakterű)
• egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
• egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
• egy előadási darab

Ütőhangszer
Dallamhangszer
• egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
• egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab
Üstdob
• egy négy timpanis etűd, vagy darab
Kisdob
• B. Lylloff: Arhus etűd
• egy rudimental szóló kisdob darab

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
Pályaalkalmassági vizsga: alkalmas/ nem alkalmas
Az elméleti alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely megnégyszereződik.