Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Előadóművészet alapszak__Hangszeres és ének szakirányok__Zenekar- és kórusvezető szakirány

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR

ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET

FELVÉTELI
2014/2015

ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPSZAK

HANGSZERES ÉS ÉNEK SZAKIRÁNYOK
ZENEKAR- ÉS KÓRUSVEZETŐ SZAKIRÁNY

 
ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPSZAK

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő): 6

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel művészi szolgálat ellátására képesek zenekarokban, énekkarokban és kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
• klasszikus hangszeres előadóművész
• klasszikus ének előadóművész
• zenekar- és kórusvezető előadóművész

Főbb tárgyak
• alapozó ismeretek: 20-30 kredit
filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;
• szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit
a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene/kamaraének, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;
b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit
a hangszer / éneklés / vezénylés technikája, művek produktív feldolgozása, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, a szakirányú diploma megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;
c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítjuk a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit.

Szakirányok és specializációk
• Klasszikus hangszer előadóművész (hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, zongora, orgona, ütőhangszerek)
• Klasszikus ének előadóművész
• Zenekar- és kórusvezető előadóművész

 
Információ felvételi ügyekben:
     7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
   72/501-500/ 28-207
   Sipos Judit

 

HANGSZERES ÉS ÉNEK SZAKIRÁNYOK

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Alkalmassági vizsga a hangszeres és ének szakirányokon

Szolfézs írásbeli
• 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
• XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
• lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
• Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
• összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
• a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
• klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
• 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
• zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
• pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
• két Bach-mű
• klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
• egy Bartók-mű
• egy előadási darab

Hangszeres meghallgatás az alkalmassági vizsga alkalmából nincs!

 
Magánének
• 5 különböző stílusú dal (barokk, klasszikus, 2 romantikus, XX. századi magyar)
• 1 ária
• egy Kodály népdalfeldolgozás kísérettel vagy kíséret nélkül
Mindet eredeti nyelven kérjük előadni
Jelentkezési feltétel: gégeszakorvosi igazolás.

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• egy prelúdium és fuga (Bach)
• egy bécsi klasszikus szonáta
• egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
• egy romantikus mű
• egy XX. századi mű

Orgona
• egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
• egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
• egy romantikus orgonamű
• egy XX. századi orgonamű

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• két etűd (különböző karakterű)
• két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
• egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• két etűd a szakiskola anyagából
• egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
• egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
• egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
• három gyakorlat
• két szonáta tétel
• két tétel Bach szólószvitjeiből
• versenymű két tétele

Gordon
• két gyakorlat
• két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
• egy Bach-mű tétele
• egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Gitár
• két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
• két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
• két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Fuvola
• az összes dúr és moll skála
• két etűd (különböző karakterű)
• egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
• egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
• egy előadási darab

Kürt
Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.
Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok
• az összes dúr és moll skála
• két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
• egy előadási darab (karakterdarab)
• egy koncert lassú és gyors tétele

Trombita
• az összes dúr és moll skála
• két etűd (különböző karakterű)
• egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
• egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
• egy előadási darab

Ütőhangszer
Dallamhangszer
• egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
• egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab
Üstdob
- egy négy timpanis etűd, vagy darab
Kisdob
• B. Lylloff: Arhus etűd
• egy rudimental szóló kisdob darab

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

 

 

 
ZENEKAR- ÉS KÓRUSVEZETŐ SZAKIRÁNY

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga

Alkalmassági vizsga követelményei

ÍRÁSBELI
Szolfézs – Zeneelmélet
• kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése
• összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI
Zongora
- egy Bach-mű
Ének
• egy zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
• egy választott magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalt emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.
Pályaalkalmassági beszélgetés (zenei műveltségi kérdések)

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

Gyakorlati vizsga követelményei

ÍRÁSBELI VIZSGA
1. Szolfézs
• egyszólamú, XX. századi dallam lejegyzése
• kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése

2. Zeneelmélet
• összhangzattani példa lejegyzése diktálás után, vagy négyszólamú korál lejegyzése fokszámozással
• összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI VIZSGA
1. Szolfézs
• diatonikus dallamok lapról éneklése, könnyű alterációkkal, rokon hangnembe történő modulációval
• hangsorok, hangközök, hangzatok és fordításaik éneklése, felismerése hallás után
2. Zeneelmélet
• összhangzattan: mintapéldák diktálás után
3. Zongora (valamennyi művet kotta nélkül kell játszani)
• egy etűd
• egy Bach-mű
• egy szonátaformában írt szonáta tétel
• egy szabadon választott darab

4. Ének
• két különböző stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
• különböző típusú 100 (választott) magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalok jegyzékét a vizsgázó adja át a bizottságnak. A népdalokat emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.

5. Vezénylési gyakorlat
• zenekari: előzetes felkészülés alapján W.A. Mozart: Kis éji zene és F. Schubert: h-moll „Befejezetlen” szimfónia
• kórus: a felvételi bizottság által kijelölt mű helyszínen való felkészülés utáni vezénylése

6. Pályaalkalmassági beszélgetés
• a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése
• zenei műveltségi kérdések

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 100 pont
• Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 100 pontból 50 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 100 pont
• szolfézs 0-20 pont
• összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
• zongora 0-15 pont
• ének 0-15 pont
• vezénylési gyakorlat 0-20 pont
• pályaalkalmassági beszélgetés 0-10 pont