Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Erasmus+ tanulmányi mobilitás 1 fő hallgatónak az Újvidéki Egyetemen

Pályázati felhívás tanulmányi mobilitás megvalósítására egy hallgató (PTE MK) részére a 2017/2018-as tanév őszi félévében

a University of Novi Sad-on (Újvidéki Egyetem, Szerbia) az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében.

 

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében a pályázaton nyertes hallgató lehetőséget kap az Európai Unión kívüli partneregyetemen, részképzésben részt venni (lehetőséget kap arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 5 hónap.

 

A program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

  • 5 hónapot töltenek a partneregyetemen;
  • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
  • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
  • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján 6 ECTS.
  • A partneregyetem tanulmányi információja: https://www.uns.ac.rs/index.php/en/studies

 

Pályázati feltételek a PTE Művészeti Karon:

  • ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag a pályázat benyújtását megelőző két lezárt félévben/ MA hallgatók esetében BA diploma átlag
  • benyújtandó dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, önéletrajz, utolsó két lezárt félév átlagigazolása (MA     hallgatók esetében BA diploma), nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, igazolás közösségi és tudományos tevékenységről
  • A pályázat elnyerésének feltétele a pályázott nyelvterület nyelvéből minimum középfokú “C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával a kiutazás feltétele a nyelvi meghallgatáson való sikeres szereplés.
  • A pályázat beadásához szükséges a Kar Erasmus szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele, amely a www.art.pte.hu oldalon érhető el.
  • Az ösztöndíjat elnyerő hallgató Karunkon az ösztöndíj tartamára egyéni tanulmányi és vizsgarendet kap. A hallgatónak a külföldön töltött félév során minimum 6 ECTS kreditet kell teljesítenie a partnerintézményben. A teljesített tárgyakat a PTE MK a Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján elismeri.

 

Az ösztöndíj mértéke: A pályázatot elnyert hallgató 650 EUR/hó havi ösztöndíjban (5 hónapra) illetve egyszeri utazási támogatásban részesül. A pályázatot elnyert hallgató egyéni ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel. Az ösztöndíjszerződés és az utalás adminisztrációját a PTE Külügyi Igazgatósága koordinálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2017. április  3-án 14 óráig kell benyújtani a kari koordinátornak félfogadási időben. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetem honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság a Kari Külügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2017. április 30-ig. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai a kari Erasmus szabályzatban elérhetőek a kari honlapon: www.art.pte.hu

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken: 

Seres Beáta, PTE MK, E/33 112-es iroda, seres.beata@pte.hu

További információk: http://erasmus.pte.hu/

Határidő: 
2017. április 03. 14:00